Jak napsat a používat individuální vzdělávací program
Karel Kaprálek, Zdeněk Bělecký

Dnes vráceno
Monografie
1. vyd.
Praha: Portál, 2004
139 s.
Ostatní autoři: Bělecký, Zdeněk,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result.message}}


Obsah
                  

Obsah
Předmluva ...............................................................................9
Úvod: Individuální vzděláván programy v českých školách
-výsledkysondy .........................................................................11
1 Vymezení základních pojmů.............................................................17
1.1	Užívaná terminologie v oblasti projektování individualizované výuky............17
Odborná literatura ............................................................17
Česká legislativa..............................................................18
1.2 Pojem individuální vzděláván program (IVP) a některé souvisejírí
termíny........................................................................19
Vzdělávací program.............................................................19
Kurikulum......................................................................19
Shrnutí........................................................................21
1.3 SZákladní součásti individuálního vzdělávacího programu z hlediska obecné
pedagogiky.....................................................................21
Cíle vzdělávání ...............................................................21
Struktura učiva................................................................22
1.4	IVP, praktické užití pojmu.....................................................23
2 Plánování vzdělávacího procesu .......................................................25
2.1	Audit..........................................................................25
Získání podkladů od odborných pracovišť a další spolupráce s nimi, specifika
jednotlivých typů pracovišť..............................................27
Interpretace výsledků vyšetření pro potřeby pedagogického procesu .............29
o Pedagogická diagnostika........................................................29
Získávání a využití dalších potřebných údajů...................................32
Sociální význam integračního procesu...........................................33
Nejčastější omyly a nedostatky při auditu......................................34
2.2	Konstrukce.....................................................................34
♦ Stanovení pedagogických cílů...................................................34
Postup při konstrukci IVP .....................................................39
Nejčastější omyly a nedostatky při konstrukci	IVP .............................42
2.3	Implementace ..................................................................43
Organizační zajištění..........................................................44
Personální zajištění implementace..............................................46
^ Nejdůležitější faktory podporující úspěšnou implementaci IVP...................46
Nejčastější omyly a nedostatky při implementaci................................47
Jak napsat a používat individuální vzdělávací program
2.4	Evaluace ..........................................................................48
'v Kritéria hodnocení................................................................49
Indikátory dosažení cílů ...........................................................51
Zdroje informací, nástroje hodnocení................................................52
ftHodnocení žáka.....................................................................52
Nejčastější omyly a nedostatky při evaluaci ........................................56
3	Modelové individuální vzděláván	programy a práce s nimi .......................58
3.1	První stupeň ZŠ ...................................................................58
Příklad 1 (SPU na prvním stupni ZŠ) .............................................. 58
Příklad 2 (nadaná žákyně na prvním stupni ZŠ) ......................................62
3.2 Poruchy učení na druhém stupni ZŠ ...................................................66
Příklad 3...........................................................................67
Příklad 4...........................................................................72
Příklad 5...........................................................................78
3.3	IVP ve zvláštní škole .............................................................83
Příklad 6...........................................................................83
3.4 Individuální vzděláván program v pomocné škole a v přípravném
stupni pomocné školy ...............................................................85
Příklad 7...........................................................................87
3.5	Žák s Downovým syndromem v základní škole..........................................91
Příklad 8...........................................................................92
3.6	Smyslově postižený žák v základní škole ...........................................94
Příklad 9...........................................................................95
3.7	Integrace ve střední škole.........................................................96
Příklad 10..........................................................................99
3.8	Vzdělávání cizince v základní škole...............................................103
Příklad 11.........................................................................103
3.9 Nejčastější chyby a omyly při tvorbě a realizaci individuálních
vzdělávacích programů .............................................................106
4	Evaluace kvality IVP ...................................................................108
4.1	Předmět evaluace..................................................................108
4.2	Stanovení metod evaluace..........................................................108
Metoda kvalitativního a kvantitativního rozboru pedagogické dokumentace . . 108
Metoda pozorování..................................................................109
Rozhovor...........................................................................110
4.3	Stanovení indikátorů kvality individuálních vzdělávacích	programů.................110
Indikátory z hlediska obecné pedagogiky ...........................................110
Indikátory kvality vyplývající z principů plánování pedagogického procesu ..111
Kritéria a indikátory kvality vyplývající ze závazné legislativy ..................112
Kritéria a indikátory kvality vyplývající z odborné literatury.....................112
Obsah
5 Legislativní rámec problematiky .....................................................из
5.1 Předpisy upravující problematiku v oblasti základních, středních
a speciálních škol................................................................ИЗ
Školský zákon ....................................................................ПЗ
Vyhlášky MŠMT ČR..................................................................П4
Další předpisy ve školství (metodické pokyny, směrnice)..........................116
Kurikulární dokumenty ...........................................................124
5.2 Předpisy upravující problematiku v rámci školských zařízení.......................125
Vymezení sledovaných typů zařízení...............................................125
Zákony...........................................................................125
Vyhlášky ........................................................................126
Shrnutí, dílčí závěry ...........................................................126
5.3 Experimenty MŠMT..................................................................128
Pokusné ověřování individuální integrace žáka s mentálním postižením
v základní škole na základě možnosti § 58 písm. a) zákona číslo 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění
pozdějších předpisů.......................................................128
Rezortní výzkum MŠMT pro rok 1998 „Vzdělávání dětí a mládeže s těžkým
mentálním postižením“ č. j. 14 943/98-24 ................................ 130
5.4 Perspektivy v legislativní oblasti ...............................................131
Příloha 1................................................................................132
Speciálně-pedagogická centra v ČR.....................................................132
Pro zrakově postižené............................................................132
Pro sluchově postižené ..........................................................132
Pro tělesně postižené............................................................133
Pro klienty s vadami řeči .......................................................133
Pro děti s lékařskou diagnózou autismus .........................................133
Pro zdravotně oslabené děti .....................................................133
Pro děti s poruchami učení a chování ............................................133
Pro klienty s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a ostatní .... 133
Příloha 2................................................................................136
Aktuální právní a další předpisy pro speciální vzdělávání
a institucionální výchovu .......................................................136
Právní a další předpisy..........................................................136
Učební dokumenty speciálních škol................................................137
Použitá literatura a citované obecně závazné předpisy....................................138
				
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Kaprálek, Karel, 1967-
Údaje o názvu Jak napsat a používat individuální vzdělávací program Karel Kaprálek, Zdeněk Bělecký
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Bělecký, Zdeněk, 1961-
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-7178-887-2
Konspekt 37 Výchova a vzdělávání Konspekt 22
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Praha Portál, 2004
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma individuální vzdělávací programy
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma výchova a vzdělávání
Fyzický popis 139 s.
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 57480
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz