Úvod do studia jazyka
Jiří Černý

Dnes vráceno
Knihy
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 1998;
248 s. : il. ; 21 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                  

Obsah
Obsah..............................................
Předmluva..........................................
Jak studovat tuto knIZku...........................
1.1 Jazyk a jeho funkce...................................
1.11 KomunikaCnI proces............................
1.12 ZAkladnI funkce dorozumívací (sdělovací)......
1.13 Ostatní funkce................................
1.2 Jazykový vývoj........................................
1.21 Vznik a vývoj jazyka..........................
1.22 Fonetické změny...............................
1.23 Vývoj gramatiky...............................
1.24 Vývoj slovn! zAsoby...........................
1.25 Příklady: norma, internacionalismy............
1.26 Tendence diferenciaCn! a inteoraCnI...........
1.27 Vývoj jazyka u dItěte.........................
1.3 Mluvená a psaná podoba................................
1.31 RozdIly mezi mluvbným a psaným jazykem........
1.32 Vývoj pIsma...................................
1.33 Ortografie a pravopisné reformy...............
1.4 Klasifikace jazyků....................................
1.41 Počet jazyků a jejich u2ivatelú...............
1.42 Genetická klasifikace.........................
1.43 NostratickA TEORIE............................
1.44 Typologická klasifikace.......................
1.5 Systém a struktura jazyka.............................
1.51 Pojem struktury a systému.....................
1.52 Struktura slova (výrazu)......................
1.53 Struktura věty................................
1.6 Lingvistika, její vývoj a metody......................
1.61 Prehistorie...................................
1.62 Tzv. PŘEDVĚDECKÉ OBDOBÍ.......................
1.63 SrovnAvací a historická gramatika 19. století
1.64 Strukturalismus...............................
1.65 Moderní pomezní discipliny....................
1.7 DélenI lingvistiky....................................
1.71 Kritéria pro dělen! lingvistiky...............
1.72 Hlavni lingvistické discipliny................
1.73 DalSI discipliny..............................
Úvod do studia jazyka
2.1 Fonetika...........................................................75
2.11 Vývoj fonetiky............................................75
2.12 Rozdělen! fonetiky........................................76
2.13 TZV. MLUVIDLA.............................................77
2.14 Klasifikace samohlásek....................................80
2.15 Klasifikace souhlásek.....................................81
2.16 Slabika...................................................86
2.17 SuprasegmentAlnI prvky....................................88
2.18 Eufónie...................................................91
2.19 Experimentální metody a krize fonetiky....................92
2.2 Fonologie..........................................................93
2.21 Vznik fonologie...........................................93
2.22 HlAska a foném...........................................94
2.23 Fonoloqické opozice.......................................96
2.24 Vliv fonologie na jiné discipliny.........................98
3.1 Morfologie........................................................101
3.11 Podstata gramatiky a její rozdělen!......................101
3.12 Vznik morfologických kategorii...........................103
3.13 Přiklad 1: Kategorie rodu substantiv.....................104
3.14 Přiklad 2: Kategorie Času a vmu..........................107
3.15 Asymetrická struktura kategorii a	přIznakovost...........111
3.16 Kategorie CIsla..........................................115
3.17 Kategorie pAdu a urCenosti...............................116
3.18 Kategorie osoby..........................................118
3.19 Ostatní slovesné kategorie...............................120
3.2 Syntax............................................................121
3.21 LINEÁRNÍ CHARAKTER VĚTY A JBJl STRUKTURA.................121
3.22 Věta a text..............................................125
3.23 Jednoduchá věta a juxtapozice............................126
3.24 SouvětI souřadné.........................................128
3.25 SouvětI podřadné.........................................129
3.26 Složité větné konstrukce.................................13 ľ
3.27 Zkracovaní vět a polověiné vazby.........................136
3.28 Metody syntaktického rozboru.............................138
3.29 Přiklad asymetrie v syntaxe podmínkové věty..............142
4.1	Lexikologie a lexikografie......................................147
4.11 Obsah lexikológie........................................147
4.12 Kvantitativní vztahy ve slovní zAsobě....................147
4.13 ZAkladnI a odvozbnA slova................................149
Obsah
'4.14 Tvořen! slov...........................................151
4.15 Internacionalismy......................................15 5
4.16 Lexikografie............................................159
4.2 Sémantika.......................................................164
4.21 Vývoj sémantiky.........................................164
4.22 VýznamovA složka jazykového znaku.......................165
4.23 Sémiotika...............................................168
5.1 Rétorika........................................................171
5.11 Vznik a vývoj rétoriky..................................171
5.12 DneSnI aplikace.........................................172
5.2 Etymologie......................................................172
5.21 Nauka o původu slov.....................................172
5.22 Příklady................................................173
5.3 Dialektologie...................................................176
5.31 Vznik a obsah Dialektologie.............................176
5.32 Lingvistické atlasy.....................................178
5.33 Metody dialektologického výzkumu........................179
5.34 PRIklad 1: PrAce v terénu...............................185
5.35 PRIklad 2: Údaje o informátorech........................186
5.36 PRIklad 3: Mapy.........................................187
5.4 Stylistika......................................................190
5.41 Tradiční stylistika.....................................190
5.42 SouCasna teorie funkCnIch stylů.........................193
6.1 Matematická lingvistika.........................................197
6.11 ÚvodnI poznAmka o pomezních disciplínách................197
6.12 Kvantitativní linovistoca...............................197
6.13 Matematické modely......................................201
6.14 PoCítaCovA lingvistika..................................203
6.2 Psycholingvistika...............................................204
6.21 Vývoj a obsah psycholingvistiky.........................204
6.22 Bilingvismus............................................206
6.23 Teorie ReCové Činnosti..................................207
6.3 Pragmalingvistika a paralingvistika.............................209
6.31 Pragmalinovisxika.......................................209
6.32 Paralingvistika.........................................209
6.4 TextovA lingvistika.............................................211
6.41 Text jako zAkladn! jazykovA jednotka....................211
6.42 Spojitost textu a deiktické prostředky..................212
Úvod do studia jazyka
I 6.5 Neurolingvistika.............................................214
6.51 VtVOJ A OBSAH NEUROUNOVISTirY.........................214
6.52 AfAzib................................................214
6.6 SOCIOLINGVISTIKA.............................................216
6.61 Vývoj a obsah ѕостоижмѕтау............................216
6.62 SOCIOLINGVISTICKÉ METODY .............................219
6.7 Etnolingvistika a lingvistická antropologie..................220
6.71 Vývoj a obsah btnoungvistiky..........................220
6.72 Lingvistická antropologie.............................221
6.73 Hypotéza Sapira a Whorfa..............................222
6.8 Filozofie jazyka.............................................223
6.81 FILOZOFIE A UNOVJSTIKA................................223
6.82 Teorie jazykového relativismu.........................223
Jmenný rejstřík..................................................225
Věcný rejstřík...................................................227
Literatura.......................................................245
Seznam obrAzkú...................................................246
■1
				
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Úvod do studia jazyka /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Černý, Jiří, 1936 ún. 29.-
Kód předmětové kategorie 81 Lingvistika. Jazyky
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma jazyk
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma lingvistika
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma vývoj jazyka
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Olomouc : Rubico, 1998
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-85839-24-5 (brož.)
Fyzický popis 248 s. : il. ; 21 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstřík
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm0151697
3 CZ PrNK
5 20160531000742.3
7 ta
8 990503s1998----xr a|||e|f||||001|0|cze||
20 ## $a 80-85839-24-5 (brož.)
40 ## $a ABA001 $b cze $d LID001
72 #7 $a 81 $x Lingvistika. Jazyky $2 Konspekt $9 11
100 1# $a Černý, Jiří, $d 1936 ún. 29.- $7 jn19981002635 $4 aut
245 10 $a Úvod do studia jazyka / $c Jiří Černý
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Olomouc : $b Rubico, $c 1998
300 ## $a 248 s. : $b il. ; $c 21 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a jazyk $2 czenas $7 ph114818
650 07 $a lingvistika $2 czenas $7 ph115153
650 #7 $a vývoj jazyka
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
901 $b 9788085839241 $f 1. vyd. $g Na rubu titulního listu uvedeno chybně: ISBN: 80-85839-24-5 $o 19990506
910 ## $a LID001 $b A 50467 $x kpm0151697
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 50467
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz