Elektronika
obvody, součástky, děje
Robert Láníček

Dnes vráceno
knihy
1. vyd.
Praha : BEN - technická literatura, 1998;
479 s. : il. ; 24 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

elektronika

Obsahuje bibliografii a rejstřík

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
ÚVOD....................................-..............-......................11
1.	ZÁKLADNÍ OBVODY................................................................13
1.1	Elektronický obvod........................................................... 13
1.2	Elektronické prvky............................................................ 13
1.3	Statické a dynamické parametry................................................14
Příklad 1.1	Určení průběhů statického a dynamického parametru.................15
Příklad 1.2	Určení dynamického odporu diody z VA charakteristiky..............16
Příklad 1.3 Konstrukce VA charakteristiky z katalogových údajů................16
1.4	Parametrické charakteristiky...................................................17
1.5	Jednobrany a dvojbrany.........................................................18
1.6	Model tranzistoru.............................................................19
Příklad 1.4	Řešení obvodu pomocí impedančních	matic..........................20
Příklad 1.5	Určení parametrů dvojbranu a sestrojení charakteristik............21
1.7	Náhradní schéma zdroje.........................................................22
Příklad 1.6	Zjištění vnitřního odporu zdroje..................................23
Příklad 1.7	Změna vnitřního odporu zdroje.....................................24
1.8	Přizpůsobení zdroje a spotřebiče.............................................. 24
Příklad 1.8	Důkaz nastavení pracovního bodu pro výkonové přizpůsobení........26
Příklad 1.9 Grafické určení polohy optimálního pracovního bodu................27
Příklad 1.10 Optimální zatěžovací odpor fotoprvku.............................27
Příklad 1.11 Optimální sestava baterie.........................................28
1.9	Princip náhradního zdroje......................................................28
Příklad 1.12	Návrh děliče s požadovanou tvrdostí...............................29
Příklad 1.11	Návrh napěťového děliče generátoru I..............................30
Příklad 1.13	Návrh napěťového děliče generátoru II.............................30
Příklad 1.14 Transfígurace hvězda-trojúhelník..................................31
Příklad 1.15 Vliv nastavení potenciometru na parametry zdroje.................32
Příklad 1.16 Citlivostní analýza...............................................33
Příklad 1.17 Vliv odporu zátěže na linearitu potenciometru....................33
1.10	Analytické metody řešení obvodů...............................................35
Příklad 1.18 Řešení obvodu se dvěma zdroji....................................37
Příklad 1.19 Řešení obvodu smyčkovými proudy...................................38
Příklad 1.20 Příkladma uzlová napětí...........................................40
1.11	Grafické metody řešení obvodů..................................................41
Příklad 1.21 Připojení svítivé diody ke zdroji................................43
Příklad 1.22 Nezatížený stabilizátor napětí...................................44
Příklad 1.23 Zatížený stabilizátor napětí......................................45
1.12	Nelineární grafické papíry.....................................................46
Příklad 1.24 Určení funkční závislosti z grafu................................48
Příklad 1.25 Grafické znázornění Ohmová zákona................................50
?
Robert Láníček: Elektronika
3
1.13	Nomogramy.................................................................51
Příklad 1.26 Příklad nomogramů pro určení U, I, Ra P součástky............52
Příklad 1.27	Nomogram pro	určení převrácené hodnoty komplexního čísla.....53
Příklad 1.28	Nomogram pro	sériový součet odporů z řady E24................54
Příklad 1.29	Nomogram pro	paralelní součet odporů z řady E24..............55
Příklad 1.30	Znázornění všech kombinací hodnot řady E24....................56
Příloha-tabulka kombinací hodnot řady E24..................................57
2.	ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY.....................................................71
2.1	Pasivní prvky a elektrotechnické řady......................................71
Příklad 2.1 Toleranční pole prvků elektrotechnické	řady....................72
2.2	Spojování prvků............................................................73
Příklad 2.2 Nevhodné spojení prvků z řady E12.............................73
2.3	Výběr prvků z elektrotechnické řady...................................... 74
Příklad 2.3 Návrh děliče voltmetru s konstantním	vstupním odporem..........74
2.4	Značení rezistorů a kondenzátom............................................75
2.5	Rezistory..................................................................76
2.6	Nelineární rezistory.......................................................76
Příklad 2.4 Omezení nárazového proudu při zapnutí obvodu................. 78
2.7	Řízené rezistory...........................................................79
2.8	Kondenzátory...............................................................80
2.9	Elektrolytické kondenzátory................................................81
2.10	Druhy kondenzátorů........................................................81
Příklad 2.5 Energie nabitého kondenzátoru..................................82
Příklad 2.6 Náhrada akumulátoru kondenzátorem..............................83
2.11	Teplotní závislost pasivních prvků....................................  83
Příklad 2.7 Změna odporu vlákna žárovky....................................84
2.12	Kompenzace teplotní závislosti............................................84
Příklad 2.8 Návrh teplotně nezávislého kondenzátoru........................85
2.13	Induktivní prvky..........................................................86
2.14	Cívky.....................................................................87
2.15	Druhy cívek...............................................................88
Příklad 2.9 Orientační návrh tlumivky spínaného	zdroje...............89
2.16	Transformátory............................................................90
Příklad 2.9 Návrh síťového transformátoru..................................91
2.17	Relé......................................................................92
2.18	Proměnné prvky............................................................94
Příklad 2.10 Průběh závislosti kapacity varikapu na	závěrném napětí........96
2.19	Nelineární elektronické součástky.........................................96
2.20	Unipolární tranzistory....................................................97
???
4
Robert Láníček: Elektronika
2.21	Vlastnosti a druhy FET.................................................... 100
Příklad 2.11	Nastavení pracovního bodu tranzistoru JFET....................101
Příklad 2.12	Grafické odvození napěťového zesílení zesilovače s JFET.......102
2.22	Polovodičová dioda.........................................................104
2.23	Základní zapojení diod.....................................................105
2.24	Rozdělení a speciální typy diod............................................107
Příklad 2.13	Určení parametrů modelu diody ze změřené charakteristiky..... 110
Příklad 2.14	Grafické řešení tvarovacího obvodu........................... 113
2.25	Bipolární tranzistory..................................................... 114
2.26	Charakteristiky tranzistoru............................................... 114
2.27	Volba pracovního bodu tranzistoru......................................... 116
2.28	Mezní a tranzitní kmitočet................................................ 117
2.29	Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru.................................... 118
2.30	Nastavení pracovního bodu................................................. 119
Příklad 2.15 Nastavení pracovního bodu tranzistoru.........................120
Příklad 2.16 Vliv teploty na nastavení pracovního bodu....................121
2.31	Rozdělení a použití tranzistorů............................................122
2.32	Vícevrstvé spínací součástky...............................................124
2.33	Struktura a funkce tyristoru.............................................. 127
2.34	Dynamické vlastnosti tyristoru............................................ 128
2.35	Způsoby řízení tyristoru...................................................129
Příklad 2.17 Vliv úhlu sepnutí na parametry signálu.......................130
2.36	Dvoubázová dioda...........................................................132
2.37	Tyristory ve stejnosměrných obvodech.......................................132
2.38	Speciální elektronické prvky...............................................135
2.39	Značení elektronických prvků...............................................139
2.40	Chlazení polovodičových součástek..........................................139
Příklad 2.17 Návrh deskového chladiče......................................142
3.	KMITOČTOVĚ ZÁVISLÉ OBVODY...................................................143
3.1	Fázorový počet v elektronice................................................143
3.2	Reaktance v obvodu střídavého proudu........................................144
Příklad 3.1 Reaktance jako předřadník......................................146
3.3	Použití symbolického počtu..................................................146
Příklad 3.2	Odvození reaktancí pomocí symbolického počtu..................147
Příklad 3.3	Náhradní schéma cívky a kondenzátoru..........................148
3.4	Impedanční a výkonové diagramy..............................................149
Příklad 3.4 Měření indukčnosti metodou tří ampérmetrů ....................149
3.5	Komplexní jednobrany........................................................151
Příklad 3.5 Návrh duálního obvodu..........................................152
Příklad 3.6 Zjednodušený výpočet paralelních impedancí RL a RC............153
m
Robert Láníček: Elektronika
5
3.6	Filtrační články..........................................
Příklad 3.7 Určení komplexního přenosu děliče.............
3.7	Přenos v decibelech.......................................
Příklad 3.8 Konstrukce logaritmické a decibelové stupnice.
Příklad 3.9 Určení přenosu pomocí decibelových úrovní.....
Příklad 3.10 Zjednodušené počítání s decibely.............
3.8	Integrační články.........................................
3.9	Derivační články..........................................
3.10	Mezní kmitočet a přenos článků............................
3.11	Vliv článků na tvar signálu...............................
Příklad 3.11 Integrační článek RC zatížený rezistorem.....
3.12	Jednoduché pásmové propusti...............................
Příklad 3.12 Odvození šířky pásma propusti................
Příklad 3.13 Odvození přenosu pásmové propusti a zádrže...
3.13	Wienův článek.............................................
Příklad 3.14 Laditelný Wienův článek......................
3.14	Rezonanční obvody.........................................
Příklad 3.15 Reálný paralelní rezonanční obvod............
Příklad 3.16 Rezonance v sériově paralelním obvodu........
3.15	Rezonanční pásmová propust a zádrž........................
Příklad 3.17 Vliv jakosti Q na tvar přenosových charakteristik ... Příklad 3.18 Přenosové charakteristiky zádrže.............
3.16	Složitější RC filtry......................................
Příklad 3.19 Odvození šířky pásma přemostěného T článku...
Příklad 3.20 Odvození přenosu dvojitého T článku..........
Příklad 3.21 Odvození přenosu fázovacího RC článku........
Příklad 3.22 Výpočet fázorového diagramu fázovacího článku ..
3.17	Pasivní kmitočtové korektory..............................
Příklad 3.23 Návrh korektoru hloubek......................
Příklad 3.24 Návrh nízkofrekvenčního sdruženého korektoru ....
3.18	Symbolické řešení článků..................................
Příklad 3.25 Asymptotické řešení přenosových charakteristik ...
3.19	Rozdělení elektronických filtrů...........................
Příklad 3.26 Návrh reproduktorové výhybky 6 dB na oktávu..
Příklad 3.27 Návrh reproduktorových výhybek 12 dB na oktávu
3.20	Útlumové články...........................................
154
154
157
159
161
161
162
163
164
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179 181
184 . 186 . 186 . 188 . 190
191 . 193 . 194
195 . 196
198 . 199 . 200
201
4.	PŘECHODNÉ DĚJE
203
4.1	Význam přechodných dějů................................................203
4.2	Příklady analogií......................................................203
4.3	Exponenciální charakter dějů...........................................206
4.4	Časová konstanta přechodného děje......................................207
Příklad 4.1 Určení parametrů funkce ? = l/MAX . (1 - e~üx)............208

e
Robert Láníček: Elektronika
Příklad 4.2 Grafická konstrukce parametrů přechodného děje................209
4.5	Přechodné děje v RC obvodu..................................................210
Příklad 4.3 Odvození vztahů pro vybíjení kondenzátoru.....................212
4.6	Přechodné děje v RL obvodu..................................................213
Příklad 4.4 Odvození vztahů pro připojení zdroje ? RL obvodu .............214
4.7	Výkonové poměry v RC obvodu.................................................215
Příklad 4.5 Určení maximálního výkonu dodávaného do kondenzátoru..........215
4.8	Výkonové poměry v RL obvodu.................................................216
Příklad 4.6 Energetické poměry v obvodech po odpojení zdroje..............217
4.9	Využití přechodných dějů v elektronice......................................218
Příklad 4.7	Určení počátku nekonečna při nabíjení kondenzátoru............219
Příklad 4.8	Návrh astabilního klopného obvodu s časovačem 555.............219
Příklad 4.9	Návrh monostabilního klopného obvodu s časovačem	555..........221
Příklad 4.10	Rozmítaný generátor s časovačem 555...........................221
Příklad 4.11	Generátor obdélníků se střídou 1 : 1..........................222
Příklad 4.12	Zapojení multivibrátoru s diodovou výhybkou...................223
Příklad 4.13	AD převod metodou dvojí integrace (dual slope)................224
4.10	Řešení složitějších obvodů................................................224
Příklad 4.14	Závislost zvlnění na poměru periody ? časové konstantě........226
Příklad 4.15	Poměry v obvodu při proměnné střídě S = ř/T...................228
Příklad 4.16	Analogový měřič kmitočtu s časovačem 555 .................... 229
Příklad 4.17	Převodník napětí-kmitočet s časovačem 555.....................231
Příklad 4.18	Zjednodušení obvodu Théveninovou větou........................232
Příklad 4.19	Přenos energie mezi kondenzátory..............................233
Příklad 4.20	Odezva integračního článku na obdélníkový impulz..............237
Příklad 4.21	Řešení rezonančního obvodu operátorovým počtem................238
4.11	Přechodné děje v RLC obvodech..............................................240
Příklad 4.22	Odvození průběhů složitějšího přechodného děje................243
Příklad 4.23	Určení činitele jakosti rezonančního obvodu...................244
Příklad 4.24	Připojení střídavého zdroje do RL obvodu......................246
Příloha - Operátorový slovník..............................................247
5.	ANALÝZA SIGNÁLŮ............................................................ 259
5.1	Úvod do harmonické analýzy..................................................259
5.2	Vznik napětí sinusového průběhu.............................................261
Příklad 5.1 Odvození komplexního tvaru zápisu harmonické funkce...........262
5.3	Fourierův rozvoj signálu....................................................263
Příklad 5.2 Výpočet spektra obdélníkového signálu ±5 V/1 kHz..............264
5.4	Grafickopočetní metoda analýzy..............................................267
Příklad 5.3	Numerický výpočet spektra obdélníků ±5 V/1 kHz................267
Příklad 5.4	Program pro výpočet koeficientů Fourierovy řady...............269
5.5	Střední a efektivní hodnota.................................................271
Příklad 5.5	Výpočet střední a efektivní hodnoty obdélníkového napětí......274
Příklad 5.5	Výpočet střední a efektivní hodnoty usměrněného napětí........274
líľiírt
Robert Láníček: Elektronika
7
5.6
5.7
5.8
5.9
Činitelé tvaru signálu......................................
Příklad 5.6 Výpočet činitelů tvaru usměrněných napětí.......
Skládání kmitů a Lissajousovy obrazce.......................
Příklad 5.7 Určení fázového posuvu z Lissajousova obrazce...
Průchod signálu lineární soustavou..........................
Příklad 5.8 Odvožení výstupního signálu metodou Fourierovy řady
Nelineární zkreslení signálu................................
Příklad 5.9 Rozbor činnosti nabíječky akumulátorů...........
Příloha-Fourierovy rozvoje signálů..........................
275
277
280
280
283
283
285
286
293
6.	ZESILOVAČE
295
6.1	Základní vlastnosti zesilovačů...................................
6.2	Zpětná vazba.....................................................
Příklad 6.1 Kritérium stability zesilovače......................
6.3	Druhy zpětných vazeb.............................................
6.4	Vliv zpětných vazeb na obvody....................................
Příklad 6.2 Vliv zpětné vazby na šířku pásma zesilovače.........
6.5	Parazitní zpětné vazby...........................................
6.6	Základní tranzistorové zesilovače................................
6.7	Třídy zesilovačů.................................................
Příklad 6.3 Energetická účinnost zesilovače třídy A a třídy ?...
6.8	Stabilizace pracovního bodu......................................
6.9	Řešení tranzistorového zesilovače................................
Příklad 6.4 Analýza zapojení zesilovače.........................
Příklad 6.5 Návrh jednostupňového zesilovače se zesílením Au = -40 Příklad 6.6 Návrh dvoustupňového zesilovače.....................
6.10	Koncové výkonové zesilovače.....................................
Příklad 6.7 Simulace vlivu vazební kapacity na vlastnosti zesilovače..
6.11	Vazby mezi stupni zesilovače....................................
6.12	Stejnosměrné zesilovače.........................................
Příklad 6.8 Návrh rozdílového zesilovače........................
6.13	Operační zesilovače.............................................
Příklad 6.9 Zdroje proudu v operačních zesilovačích.............
Příklad 6.10 Rozbor zapojení operačního zesilovače B080 ........
6.14	Základní zapojení OZ............................................
Příklad 6.11 Součtový a rozdílový zesilovač.....................
Příklad 6.12 Výkonový můstkový zesilovač s MDA2005..............
6.15	Nelineární zesilovače...........................................
Příklad 6.13 Kompenzované logaritmické zesilovače...............
6.16	Lineární usměrňovače............................................
Příklad 6.14 Návrh elektronického voltmetru.....................
6.17	Aktivní filtry..................................................
295
297
299
299
300
301
303
304
307 . 309
310
312 . 314 . 315 . 317
320 . 322
323
323 . 325
326 . 328 . 329
330 . 332 . 333
334 . 336
. 339 .. 340
. 341
biTrt
8
Robert LAnIček: Elektronika
Příklad 6.15	Butterworthova aproximace dolní propusti pátého řádu............346
Příklad 6.16	Odvození přenosu dolní propusti druhého řádu....................346
Příklad 6.17	Návrh dolní propusti druhého řádu...............................348
Příklad 6.18	Návrh složitějšího filtru.......................................349
6.18	Integrátor a	derivátor.......................................................352
6.19	Syntetické	reaktance.........................................................355
Příklad 6.18 Pásmová zádrž s umělou indukčnosti..............................355
Příloha-příklady zapojení s operačními zesilovači............................359
7.	GENERÁTORY.................................................................375
7.1	Princip generátorů............................................................375
7.2	LC oscilátory.................................................................373
7.3	Oscilátory s krystalem........................................................378
7.4	Dynatronové oscilátory........................................................378
Příklad 7.1	Tranzistorový jednobran se záporným dynamickým odporem...........380
7.5	RC oscilátory.................................................................388
Příklad 7.2 Rozbor zapojení nízkofrekvenčního generátoru......................382
7.6	Stabilizace amplitudy oscilací................................................383
Příklad 7.3	Návrh regulačního	obvodu.........................................384
Příklad 7.4 Návrh Wienova oscilátoru..........................................387
7.7	Jiná řešení oscilátorů........................................................388
Příklad 7.5	Oscilátory se dvěma integrátory..................................390
7.8	Záznějové generátory..........................................................392
7.9	Fázový závěs a syntéza kmitočtu...............................................394
7.10	Fázové detektory..............................................................393
Příklad 7.6	Rozbor zapojení PLL CMOS 4046....................................398
7.11	Násobičky kmitočtu............................................................398
Příklad 7.7	Návrh tvarovacího ztrojovače kmitočtu............................399
Příklad 7.8	Optimální nastavení pracovního bodu násobiče.....................401
Příklad 7.9	Násobič a syntezátor kmitočtu s obvodem fázového závěsu..........403
7.12	Děliče kmitočtu...............................................................49^
Příklad 7.10 Aplikace děličů kmitočtu.........................................405
7.13	Napětím řízené generátory.....................................................406
Příklad 7.11 VCO z obvodu fázového závěsu 4046................................408
7.14	Generátory neharmonických kmitů.............................................4'1'1
Příklad 7.12 Generátory se zdrojem proudu.....................................411
7.15	Komparátory napětí............................................................413
Příklad 7.13 Multivibrátor s operačním zesilovačem............................416
Příklad 7.14 Blikač jako astabilní klopný obvod...............................417
Příklad 7.15 Generátory trojúhelníkového průběhu..............................418
Příklad 7.16 Relaxační generátory s prvky s S charakteristikou................420
Robert Láníček: Elektronika
9
7.16	Funkční generátory.......................................................421
Příklad 7.17 Zapojení s integrovaným generátorem XR8038 ................. 421
Příklad 7.18 Návrh pasivního tvarovače trojúhelník-sinus.................423
Příklad 7.19 Generátory schodového průběhu................................425
7.17	Speciální generátory......................................................426
8.	NAPÁJECÍ ZDROJE.......................................................... 427
8.1	Elektrochemické zdroje.....................................................427
8.2	Vlastnosti primárních článků...............................................427
8.3	Akumulátorové články.......................................................428
8.4	Nabíjecí obvody článků.....................................................430
Příklad 8.1 Příklady zapojení obvodů pro rychlé nabíjení článků...........433
8.5	Síťové zdroje..............................................................434
8.6	Usměrňovače............................................................... 435
8.7	Násobiče napětí............................................................438
Příklad 8.2 Experimentální ověření vlastností násobiče....................439
Příklad 8.3 Měniče napětí s 555...........................................440
8.8	Filtrace napětí............................................................441
Příklad 8.4 Návrh filtrační kapacity stabilizovaného zdroje...............442
Příklad 8.5 Návrh filtrační kapacity nestabilizovaného zdroje.............443
8.9	Speciální usměrňovače......................................................445
Příklad 8.6 Řídicí obvody tyristoru.......................................446
8.10	Stabilizátory napětí......................................................447
Příklad 8.7 Sériový a paralelní stabilizátor s tranzistorem...............449
8.11	Integrované stabilizátory.................................................452
Příklad 8.8 Návrh regulovatelného zdroje .................................454
Příklad 8.9 Návrh symetrického stabilizovaného zdroje.....................455
8.12	Vícesvorkové stabilizátory................................................456
8.13	Stabilizátory s omezením proudu...........................................457
Příklad 8.10 Příklady zapojení s obvodem L200.............................458
8.14	Stabilizátory proudu......................................................460
8.15	Speciální stabilizátory...................................................461
Příklad 8.11 Zdroj se spínaným stabilizátorem L4960 ......................462
LITERATURA................................................................467
REJSTŘÍK..................................................................469
Knihy nakladatelství BEN - technická literatura...........................474
Program VISIO (kterým byly nakresleny obrázky)............................478
iM
10
Robert Láníček: Elektronika
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Elektronika : obvody, součástky, děje /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Láníček, Robert, 1964-
Kód předmětové kategorie 621.38 Elektronika
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma elektronika
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Praha : BEN - technická literatura, 1998
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-86056-25-2 9788086056258 : (váz.)
Fyzický popis 479 s. : il. ; 24 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstřík
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01215343
3 CZ PrNK
5 20170712210510.5
7 tu
8 990414s1998----xr a|||e||||||001|0|cze||
20 ## $a 80-86056-25-2 $q (váz.) $z 9788086056258 : $c Kč 499,00
40 ## $a ABA001 $b cze
72 #7 $a 621.38 $x Elektronika $2 Konspekt $9 19
100 1# $a Láníček, Robert, $d 1964- $7 ola2008434710 $4 aut
245 10 $a Elektronika : $b obvody, součástky, děje / $c Robert Láníček
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b BEN - technická literatura, $c 1998
300 ## $a 479 s. : $b il. ; $c 24 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 07 $a elektronika $2 czenas $7 ph114454
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
901 $a EAN 9788086056258 $b 9788086056258 $f 1. vyd. $g Chybné ISBN uvedeno v tiráži $o 19990507
910 ## $a LID001 $b A 57233 $x kpm01215343
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 57233
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné