Psychologie ve školní praxi
David Fontana ; [z angličtiny přeložil Karel Balcar]

Dnes vráceno
knihy
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1997;
384 s. ; 24 cm
Ostatní autoři: Balcar, Karel,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

pedagogická psychologie

Věcný rejstřík
Bibliogr.

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Úvod к prvnímu vydání........................................................ 15
Uspořádání knihy ......................................................... 17
Úvod ke třetímu vydání ...................................................... 18
ČÁST I
RANÝ VĚK..................................................................... 19
Úvod ........................................................................ 19
KAPITOLA 1
Časný sociální vývoj ........................................................ 21
Dítě doma .................................................................. 21
Styly rodičovské péče .................................................... 23
Vliv připoutání na další vývoj ........................................... 25
Povaha časného sociálního učení ............................................. 27
Rozdíly mezi pohlavími ................................................... 28
Etnické skupiny .......................................................... 32
Společenská vrstva ....................................................... 34
Rodina ...................................................................... 36
Měnící se povaha rodiny................................................... 36
Rodinná terapie........................................................... 37
Konflikt v rodině ........................................................ 39
Konflikt domov - škola ................................................... 42
Zvláštní problémy ve škole................................................... 43
Řeč a sociální vývoj ..................................................... 44
Domov a škola ............................................................... 45
Odkazy ...................................................................... 47
Kontrolní otázky ............................................................ 49
KAPITOLA 2
Hra ......................................................................... 50
Účelnost hry ................................................................ 50
5
Povaha hry ................................................................. 51
Typy hry ................................................................ 52
Hra a učení ................................................................ 54
Hra v rámci vyučování ...................................................... 55
Strukturování hry mladších dětí ......................................... 56
Hra starších dětí ....................................................... 57
Sport ................................................................... 57
Počítačové hry .......................................................... 58
Odkazy ..................................................................... 60
Kontrolní otázky ........................................................... 61
ČÁST II
KOGNITIVNÍ ČINITELE A UČENÍ ................................................ 63
KAPITOLA 3
Utváření pojmů a kognitivní	vývoj ...................................... 65
Myšlení a vzdělávání ....................................................... 65
Dílo Piagetovo ............................................................. 65
Stadium 1: Senzomotorické (přibližně od narození do dvou let) ........... 67
Stadium 2: Predoperační myšlení (přibližně 2-7 let) ..................... 67
Stadium 3: Konkrétní operace (přibližně 7-11 let) ....................... 69
Stadium 4: Formální operace (přibližně 12 let a výše) ................... 70
Kritiky Piagetova pojetí ................................................... 72
Jiné přístupy ke kognitivnímu vývoji........................................ 74
Zpracování informace .................................................... 75
Osvojování znalostí ..................................................... 76
Kognitivní vývoj a škola ................................................... 78
Úkoly učitele ........................................................... 78
Odkazy ..................................................................... 81
Kontrolní otázky ........................................................... 82
KAPITOLA 4
Řeč......................................................................... 83
Počátky vývoje řeči ........................................................ 83
Podněcování časného rozvoje řeči ........................................... 87
Řeč a škola................................................................. 88
Role učitele ............................................................ 89
Jazyková pravidla ....................................................... 90
Význam vyučování jazyku ................................................. 90
6
Typy jazykové dovednosti.................................................... 91
Odborný jazyk .............................................................. 92
Otázky kladené učitelem .................................................... 92
Jazyk užívaný učitelem ..................................................... 93
Dialekty a odchylky výslovnosti ............................................ 95
Rozvíjení řečových dovedností.................................................. 95
Učitel jako posluchač ...................................................... 96
Jazykové hry ............................................................... 97
Čtení a psaní ................................................................. 98
Řeč a inteligence ............................................................. 99
Odkazy ....................................................................... 100
Kontrolní otázky ............................................................. 101
KAPITOLA 5
Inteligence................................................................... 102
Co je inteligence? ........................................................... 102
Měření inteligence ........................................................... 102
Testování inteligence ..................................................... 104
Modely inteligence ........................................................... 109
Měření obecné inteligence („g“)............................................ 110
Lze zvýšit IQ?................................................................ 112
Zácvik do inteligenčních testů ............................................ 113
Testy inteligence a učitel ................................................ 114
Zvyšování inteligence ..................................................... 115
Inteligence a myšlení...................................................... 116
Je inteligence dědičná? ...................................................... 119
Studie na dvojčatech ...................................................... 121
Přístupy Hebba a Cattella ................................................. 123
Inteligence a etnické skupiny ................................................ 124
Inteligence a sociálně-ekonomické činitele ................................... 126
Rozdíly v inteligenci mezi pohlavími.......................................... 127
Odkazy ....................................................................... 129
Kontrolní otázky ............................................................. 131
KAPITOLA 6
Tvořivost..................................................................... 132
Co je tvořivost?.............................................................. 132
Divergentní myšlení ....................................................... 132
Tvořivost a inteligence ................................................... 133
Zkoušky divergentního myšlení ................................................ 135
7
Tvůrčí výkon ............................................................... 136
Tvořivost a škola .......................................................... 138
Povzbuzování divergentního myšlení ...................................... 139
Organizace výuky a tvořivost ............................................ 140
Tvůrčí metody vyučování ................................................. 140
Odkazy ..................................................................... 143
Kontrolní otázky ........................................................... 144
KAPITOLA 7
Učení ...................................................................... 145
Co je učení? ............................................................... 146
Teorie učení ............................................................... 147
Operantní podmiňování.................................................... 147
Instrumentální konceptualismus........................................... 148
Vlastnosti učícího se ...................................................... 151
Afektivní činitele....................................................... 151
Motivace ................................................................ 153
Věk, pohlaví a společenské činitele ..................................... 155
Paměť.................................................................... 156
Studijní návyky.......................................................... 158
Povaha učební látky ........................................................ 160
Kognitivní oblast........................................................ 161
Afektivní oblast ........................................................ 162
Psychomotorická oblast .................................................. 163
Hodnocení .................................................................. 165
Povaha procesu učení ....................................................... 167
Řízení procesu učení ....................................................... 172
Kontrolovaná výuka....................................................... 172
Dítě s výukovými obtížemi ............................................... 173
Děti s nižším IQ ........................................................ 174
Výuka dětí s nižším IQ .................................................. 175
Výukově zaostávající děti ............................................... 176
Pomoc výukově zaostávajícím dětem ....................................... 179
Odkazy ..................................................................... 181
Kontrolní otázky ........................................................... 183
ČÁST III
AFEKTIVNÍ ČINITELE ....................................................... 185
Úvod ..................................................................... 185
KAPITOLA 8
Osobnost ................................................................. 187
Původ osobnosti........................................................... 187
Úloha rodičů .......................................................... 188
Stálost temperamentu .................................................. 189
Přístupy к osobnosti ..................................................... 190
Pravítko, nebo teploměr?............................................... 190
Osobnostní rysy........................................................... 191
Dílo H. J. Eysencka ................................................... 192
Dílo R. B. Cattella ................................................... 192
Rysově založený přístup: argumenty pro a proti ........................ 193
Osobnostní rysy a učení .................................................. 194
Dimenze extraverze - introverze........................................ 194
Dimenze neuroticismus - stabilita...................................... 195
Rysově založený přístup a individuální rozdíly......................... 197
Ovlivňování osobnostních rysů ............................................ 197
Osobnost a školní úspěšnost ........................................... 199
Kognitivní styl........................................................... 200
Teorie kognitivního stylu ............................................. 201
Kognitivní styl a učení ............................................... 204
Osobnostní stavy ......................................................... 205
Argumenty proti stálosti v osobnosti .................................. 205
Telické a paratelické chování ......................................... 206
Stavově založený přístup a poradenství................................. 207
Psychodynamický přístup................................................... 208
Sigmund Freud ......................................................... 209
Osobnost a motivace ...................................................... 213
Motivace a zpevňování ................................................. 214
Maslowova teorie motivace ............................................. 214
Atribuční styl ........................................................ 217
Reagování učitele na úspěch a na selhání dětí ............................ 219
Nálada.................................................................... 219
Učitelé také prožívají proměny nálad .................................. 220
Zájmy .................................................................... 222
Postoje................................................................... 223
9
Postoje a obrana ego .................................................. 224
Postoje a chování ..................................................... 225
Poznávací nesoulad..................................................... 226
Ovlivňování postojů ................................................... 227
Odkazy ................................................................... 229
Kontrolní otázky ......................................................... 231
KAPITOLA 9
Hodnoty a morální vývoj .................................................. 232
Co jsou morální normy a hodnoty? ......................................... 232
Vznik hodnotových soustav ................................................ 232
Šest Kohlbergových stadií morálního vývoje ............................ 234
Měření morálního vývoje................................................ 235
Kritika Kohlbergova pojetí............................................. 236
Role učitele ............................................................. 238
Některé specifické morální problémy ...................................... 238
Výchova к morálnímu jednání .............................................. 240
Odkazy ................................................................... 242
Kontrolní otázky ......................................................... 243
KAPITOLA 10
Jáství ................................................................... 244
Vymezení „já“ ............................................................ 244
Na čem závisí sebepojetí? ............................................. 246
Význam učení pro sebepojetí ........................................... 246
Můžeme poznat své pravé já? ........................................... 247
Teorie „já“ u Carla Rogerse .............................................. 248
Konflikt mezi organismem a druhými lidmi .............................. 249
Měření sebepojetí ........................................................ 249
George Kelly a sebepojetí ................................................ 251
Konstrukty lze měnit................................................... 255
Sebevědomí ............................................................... 255
Vývoj sebevědomí....................................................... 255
Činitele utváření sebevědomí .......................................... 257
Význam pro učitele .................................................... 257
Další vlivy působící na sebevědomí .................................... 258
Podporování sebevědomí ................................................... 259
Sebevědomí není totéž co domýšlivost .................................. 260
Zjišťování sebevědomí .................................................... 260
Sebevědomí a přehnané / nedostatečné sebeprosazení .................... 262
10
Zralost „ já“ ............................................................ 262
Eriksonových osm stadií a osobní zralost .............................. 263
Věk dětí a Eriksonova stadia .......................................... 264
Zralost „já“ a škola...................................................... 264
Vymezení zralé osobnosti .............................................. 265
Identita „já“ ............................................................ 267
Učení se dospělosti ................................................... 268
Jak rozumět dospívajícímu ............................................. 268
Zmatení rolí .......................................................... 269
Vědění a bytí ............................................................ 270
Odkazy ................................................................... 272
Kontrolní otázky ......................................................... 273
ČÁST IV
SOCIÁLNÍ INTERAKCE,
VZTAH UČITEL - DÍTĚ A OSOBNOST UČITELE ................................... 275
Úvod ..................................................................... 275
KAPITOLA 11
Sociální chování a sociální dovednosti ................................... 277
Dyadické interakce ....................................................... 277
Sociální interakce mezi učitelem a dítětem ............................ 279
Sociální status .......................................................... 280
Sociální status a škola................................................ 282
Zbytečné prosazování statusu učitele................................... 283
Sociální konformita ...................................................... 284
Nonkonformita ......................................................... 284
Vrstevnická skupina ................................................... 286
Škola a konformita .................................................... 287
Vyučovací hodina jako společenské setkání................................. 288
Učitelův přístup ke společenské interakci ............................. 289
Posloupnost pěti kroků ................................................ 290
Povaha vzájemné komunikace ............................................ 291
Interakční analýza .................................................... 291
Sociální role ............................................................ 295
Konflikt rolí ......................................................... 296
Sociální učení a vzory rolí ........................................... 297
Nápodoba vzorů rolí.................................................... 299
11
Vzorce sociálních vztahů ve třídě .......................................... 299
Podskupiny ve školní třídě............................................... 300
Nevhodná přátelství a dítě bez přátel.................................... 301
Šikanování .............................................................. 302
Oblíbené dítě ........................................................... 305
Sociometrie ............................................................. 305
Sociální dovednosti ........................................................ 307
Asertivita .............................................................. 308
Hodnocení sociálních situací a reagování na ně .......................... 309
Správná atmosféra pro nácvik sociálních dovedností ...................... 310
Poučení z hraní rolí .................................................... 311
Význam společenské vřelosti ............................................. 312
Úloha sebeotevření ...................................................... 312
Odkazy ..................................................................... 314
Kontrolní otázky ........................................................... 316
KAPITOLA 12
Výchovné vedení a poradenství .............................................. 317
Poradenství ve škole ....................................................... 317
Problém důvěrnosti....................................................... 318
Důležitost sympatie ..................................................... 320
Poradenský proces .......................................................... 320
Kategorizace problému dítěte ............................................ 320
Role poradce ............................................................ 321
Problémy vyvstávající před poradcem ..................................... 324
Sociální síly a konflikty................................................ 324
Poradenství pro volbu povolání ............................................. 326
Vývojová stadia při volbě povolání ...................................... 327
Úloha poradce při vedení к volbě povolání................................ 328
Sexuální výchova ........................................................ 331
Odkazy ..................................................................... 335
Kontrolní otázky ........................................................... 336
KAPITOLA 13
Řízení a zvládání školní třídy.............................................. 337
Problémové chování ......................................................... 337
Vymezení problémového chování............................................ 337
Techniky modifikace chování ................................................ 339
Vznik nežádoucích způsobů chování ....................................... 340
12
Vystižení obou stran problému ............................................. 341
Ekobehaviorální přístup ................................................... 343
Námitky proti technikám modifikace chování ................................ 343
Úmluvy o chování .......................................................... 346
Stanovisko к modifikaci chování ........................................... 348
Další hlediska řízení a zvládání školní třídy................................. 349
Užívání trestu ............................................................... 354
Účinné trestání ........................................................... 354
Zákon přirozených následků ................................................ 356
Problémy se skupinovým chováním .............................................. 357
Fyzický konflikt .......................................................... 358
Vyhýbání se škole ............................................................ 359
Odkazy ....................................................................... 361
Kontrolní otázky ............................................................. 362
KAPITOLA 14
Osobnost učitele, vlastnosti učitele, učitelský stres ........................ 363
Úspěšnost učitele ............................................................ 363
Zjišťování vlastností učitele ............................................. 364
Citová stabilita učitele .................................................. 365
Postoje učitele ........................................................... 366
Styl učitele............................................................... 367
Hodnota učitelova výkladu ................................................. 368
Vnášení rozmanitosti do metod vyučování ................................... 369
Učitelský stres .............................................................. 370
Jak se vyrovnávat se stresem .............................................. 372
Odkazy ....................................................................... 376
Kontrolní otázky ............................................................. 377
Literatura doplněná pro české vydání ......................................... 378
Rejstřík ..................................................................... 379
13
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Psychologie ve školní praxi /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Fontana, David, 1934-2010
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Balcar, Karel, 1939-
Kód předmětové kategorie 37 Výchova a vzdělávání
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pedagogická psychologie
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Portál, 1997
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-7178-063-4 (váz.) :
Fyzický popis 384 s. ; 24 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Věcný rejstřík
Poznámka o skryté bibliografii atd. Bibliogr.
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm0131529
3 CZ PrNK
5 20170712182807.1
7 tu
8 961230s1997----xr ||||e||||||001|0|cze||
20 ## $a 80-7178-063-4 (váz.) : $c Kč 305,00
40 ## $a ABA001 $b cze
41 1# $a cze $h eng
72 #7 $a 37 $x Výchova a vzdělávání $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Fontana, David, $d 1934-2010 $7 xx0012867 $4 aut
240 10 $a Psychology for teachers. $l Česky
245 10 $a Psychologie ve školní praxi / $c David Fontana ; [z angličtiny přeložil Karel Balcar]
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Portál, $c 1997
300 ## $a 384 s. ; $c 24 cm
504 ## $a Věcný rejstřík
504 ## $a Bibliogr.
650 07 $a pedagogická psychologie $2 czenas $7 ph124012
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
700 1# $a Balcar, Karel, $d 1939- $7 jn19981228023 $4 trl
901 $o 19970307 $b 9788071780632 $f 1. vyd.
910 ## $a LID001 $b A 41851 $x kpm0131529
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 41851
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné