Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů
J. Martínková ... [et al.]

Dnes vráceno
knihy
1. vyd.
Praha : Grada, 2007;
379 s. : il. ; 24 cm
Ostatní autoři: Martínková, Jiřina,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

farmakologie --- cytogenetika --- imunostimulancia --- autakoidy --- hypolipidemika --- imunomodulancia --- hormony --- léčiva

Obsahuje bibliografii a rejstříky

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva .................................................................... 19
1	Obecné principy ve farmakologii ........................................... 21
1.1	Úvod	............................................................... 21
1.2	Léčivo, léčivý přípravek ............................................. 21
1.3	Farmakodynamika ........................................................... 22
1.3.1	Účinky na molekulární úrovni .................................. 22
•	Kvantitativní aspekty interakce léčivo-receptor ................. 22
•	Klasifikace receptom ............................................ 25
1.3.2	Odpověď na úrovni tkání a systémů ............................. 26
1.3.3	Klinická odpověď (reakce) na podaný LP ........................ 28
1.4	Farmakokinetika ........................................................... 29
1.4.1	Obecné zákonitosti pohybu léčiva v těle ....................... 29
•	Fyzikální a chemické vlastnosti léčiva ..................... 30
•	Vlastnosti biomembrán a prostup léčiv ...................... 30
o Pasivní difúze ................................................ 30
o Filtrace ...................................................... 31
o Nosičový a aktivní nosičový transport ......................... 31
o Pinocytóza .................................................... 32
•	Vazba léčiva .................................................... 32
1.4.2	Farmakokinetické děje ............................................  33
•	Absorpce ........................................................ 33
•	Distribuce ...................................................... 37
•	Metabolismus (biotransformace) .................................. 40
•	Vylučování (exkrece) ............................................ 42
•	Eliminace ....................................................... 44
o Clearance ..................................................... 46
1.4.3	Farmakokinetické parametry .......................................  50
•	Biologický poločas eliminace, t1/2 .............................. 50
•	Plocha pod křivkou (Area Under the Curve - AUC) ............ 51
•	Biologická dostupnost ........................................... 53
1.5	Faktory určující reakci (odpověď) nemocného na léčivý přípravek ........... 54
1.5.1	Faktory vztahující se ? léčivému přípravku ......................... 54
•	Fyzikální a chemické vlastnosti léčiva .......................... 54
•	Léková forma .................................................... 55
•	Potrava ......................................................... 58
1.5.2	Faktory vztahující se ? nemocnému .................................. 59
•	Věk ............................................................. 59
•	Pohlaví ......................................................... 62
•	Tělesná hmotnost ................................................ 62
•	Cirkadiální rytmy ............................................... 63
•	Patologický stav ................................................ 63
•	Genetické faktory, genotyp, fenotyp ............................. 68
1.5.3	Faktory vztahující se ? léčivému přípravku i ? nemocnému ...... 70
•	Dávka .......................................................... 70
•	Opakované podávání LP .......................................... 73
•	Kombinace (současné podávání) LP ......................... 74
•	Faktory podmiňující pozdní účinky ........................ 74
o	Účinky teratogenní .......................................... 74
o	Účinky mutagenní ............................................ 76
o	Účinky kancerogenní ......................................... 76
1.6	Reakce (odpověď) nemocného na	podaný LP ................................. 77
1.6.1	Reakce normergní, očekávaná, zamýšlená ........................... 77
1.6.2	Reakce nežádoucí ................................................. 77
1.7	Indikace a kontraindikace ............................................... 80
1.8	Lékové interakce ........................................................ 80
1.9	Jak individuálně upravit dávkování léčiv ................................ 83
1.9.1	Farmakodynamický princip ......................................... 83
1.9.2	Farmakokinetický princip ......................................... 83
1.10	Jak hodnotit reakci (odpověď) nemocného na léčbu ................... 86
1.11	Jak uvést nový léčivý přípravek na trh ............................. 87
1.11.1	Preklinické hodnocení ............................................ 87
1.11.2	Klinické hodnocení ............................................... 88
•	1.	fáze ....................................................... 89
•	2.	fáze ....................................................... 89
•	3.	fáze ....................................................... 89
•	4.	fáze ....................................................... 91
1.11.3	Současnost a perspektivy ......................................... 92
2	Látky ovlivňující periferní nervový systém ............................... 95
2.1	Úvod .................................................................  95
2.2	Vegetativní nervový systém .............................................. 95
2.2.1	Cholinergní systém ............................................... 95
•	Receptory pro acetylcholin .................................... 98
•	Látky ovlivňující cholinergní systém (přehled) ........... 101
o Cholinomimetika ............................................. 101
o Antimuskarinové a anticholinergní	látky ..................... 103
2.2.2	Adrenergní systém ............................................... 107
•	Látky ovlivňující adrenergní systém	.......................... 110
o Sympatomimetika ............................................. 110
o Sympatolytika ............................................... 112
2.3	Somatický (somatomotorický) nervový	systém ............................. 114
2.3.1	Myorelaxancia ................................................... 114
•	Centrální myorelaxancia ...................................... 114
•	Periferní myorelaxancia ...................................... 114
o Látky působící presynapticky ................................ 114
o Látky působící postsynapticky ............................... 115
o Látky ovlivňující kosterní sval jiným mechanismem ........... 116
2.4	Somatosenzitivní nervový systém	..................................... 116
3	Látky ovlivňující centrální nervový systém ............................... 119
3.1	Úvod - přenos vzruchu na nervových synapsích CNS, systémy
neurotransmiterů ....................................................... 119
3.2	Léčiva ovlivňující CNS ................................................. 124
3.2.1	Léčiva působící na afektivní poruchy (poruchy nálady) ....... 125
• Antidepresiva ................................................. 125
o Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) .......................... 127
o Inhibitory zpětného vychytávání monoaminů ................. 128
o Pomocná vyšetření při léčbě antidepresivy ................. 132
•	Stabilizátory nálady (thymostabilizéry) při bipolámí
poruše ........................................................... 132
•	Léčiva používaná při úzkostných poruchách (anxiolytika) ..... 133
o Obecné principy léčby úzkostných poruch ........................ 133
o Psychofarmaka .................................................. 134
3.2.2	Léčiva ovlivňující psychické integrace (myšlení a vnímání) ..... 134
•	Antipsychotika (neuroleptika) ................................... 134
o Klasická (typická) antipsychotika (neuroleptika) ............... 135
o Atypická neuroleptika .......................................... 137
o Ostatní léčiva používaná ? léčbě schizofrenie ............. 138
•	Halucinogeny a delirogeny ........................................ 138
3.2.3	Léčiva při neurodegenerativních poruchách, ovlivňující
paměť a schopnost učení (kognitivní funkce). Antiepileptika .... 138
•	Neurodegenerativní poruchy a jejich léčba ........................ 138
o Akutní cévní mozková příhoda a její léčba ................. 139
o Alzheimern va choroba a její léčba (ALCH) ................. 139
o Parkinsonova choroba a její léčba (PCH) ........................ 140
o Huntingtonova chorea a její léčba (HCH) ........................ 143
•	Antiepileptika ................................................... 143
o Přehled antiepileptik .......................................... 144
o Léčba antiepileptiky ........................................... 145
3.2.4	Léčiva ovlivňující	bdělost	a stav vědomí ............................ 147
•	Látky působící tlumivě - sedativa, hypnotika, celková
anestetika ....................................................... 148
o Sedativa ....................................................... 148
o Hypnotika ...................................................... 149
o Celková anestetika - narkotika ................................. 151
•	Látky působící aktivačně (budivě) - psychostimulancia,
anorektika ....................................................... 153
o Psychostimulancia (psychomimetika) ............................. 153
o Anorektika ..................................................... 154
3.3	Léková závislost (syndrom	závislosti) ..................................... 155
3.3.1	Přehled psychotropně účinných látek vedoucích ? lékové
závislosti .......................................................... 156
•	Opiáty (alkaloidy opia), opioidy (deriváty a náhražky
alkaloidů) ....................................................... 156
•	Ostatní látky tlumící CNS (sedativa, hypnotika
a anxiolytika) ................................................... 156
•	Psychostimulancia ................................................ 156
•	Nikotin - alkaloid tabákovniku ???/?? taúacwm a tabák ............ 157
•	Kanabinoidy - alkaloidy z Cannabis sativa indica LAM
(konopí) ......................................................... 157
•	Halucinogeny a delirogeny ........................................ 158
•	Těkavé látky ? inhalaci (organická rozpouštědla) ................. 158
•	MetyIxantiny - kofein ............................................ 158
•	Etylalkohol ...................................................... 159
3.3.2	Stručný přehled farmakoterapie lékové závislosti a jejích
důsledků ............................................................ 160
•	Senzitizující léčiva ............................................ 160
•	Antagonisté opioidů ............................................. 160
•	Léčiva proti bažení (anticravingová) ........................ 160
•	Podpůrná léčba .................................................. 160
•	Substituční léčba ............................................... 160
4	Léčiva ovlivňující bolest a zánět .......................................... 161
4.1	Úvod	.................................................................... 161
4.2	Opioidní analgetika ....................................................... 161
4.3	Nesteroidní protizánčtlivé látky - antiflogistika - antirevmatika
(NSA, NSAIDs - nonsteroidal antiinflammatory drugs) ....................... 168
4.3.1	Účinky nesteroidních protizánětlivých	látek ......................... 168
4.3.2	Nežádoucí reakce na léčbu NSA ....................................... 169
4.3.3	Jednotlivé skupiny NSA .............................................. 171
•	Analgetika-antipyretika ......................................... 172
o	Salicyláty ................................................... 172
o	Paracetamol (acetaminofen, derivát fenacetinu) ............... 172
o Pyrazolidinové deriváty ....................................... 173
•	Ostatní léčiva s účinky analgetickými a protizánětlivými .... 173
o	Deriváty kyseliny octové ..................................... 173
o	Deriváty kyseliny propionové ................................. 173
o	Oxikamy ...................................................... 173
o COX-2 preferenční NSA s nižší prevalencí
nežádoucích reakcí na léčbu .................................. 173
4.4	Útlum bolesti. Volba opioidních a neopioidních analgetík a NSA ............ 174
4.4.1	Pravidla užívání analgetík .......................................... 174
•	Akutní a chronická nenádorová nemoc ......................... 174
•	Nádorová bolest ................................................. 175
•	Obecné zásady analgetické farmakoterapie ........................ 176
4.4.2	Koanalgetika ........................................................ 176
4.5	Základní protizánčtlivé látky, chorobu modifikující látky
(DMARDs - disease modifying antirheumatic drugs) ...................... 176
4.5.1	Přehled chorobu modifikujících látek ................................ 176
•	Sulfasalazin .................................................... 176
•	Sloučeniny zlata - auranofíx a aurothiomaleát ............... 176
•	Penicilamin ..................................................... 176
•	Chlorochin, antimalarikum ....................................... 177
•	Metotrexát (MTX) ................................................ 177
•	Anticytokinová (biologická) léčba ............................... 177
4.6	Antiuratika ............................................................... 178
5	Látky ovlivňující hladký sval .............................................. 179
5.1	Úvod .............*.................................................... 179
5.2	Látky	vazotropní ......................................................... 180
5.2.1	Látky navozující vazokonstrikci ..................................... 180
5.2.2	Látky navozující vazodilataci - vazodilatancia ...................... 180
•	Vazodilatancia působící přímo ................................... 180
o Antagonisté Ca2+-kanálů ....................................... 180
o Aktivátory kaliových kanálů ................................... 180
o Léčiva působící prostřednictvím cAMP, cGMP aNO ................ 181
o Antagonisté receptom pro endotelin, sentany ................... 181
o Léčiva s neznámým mechanismem účinku ..................... 181
•	Vazodilatancia působící nepřímo ............................ 182
o Antagonisté aj-receptom sympatiku ........................ 182
o Inhibitory systému renin-angiotenzin-aldosteron (ACEI) ...	182
o Antagonisté receptom pro angiotenzin II (ATj) - sartany ...	184
•	Látky zvyšující prokrvení, působící místně ................. 184
5.3	Látky ovlivňující hladké svaly mimocévní ............................. 184
5.3.1	Látky ovlivňující hladké svaly útrobní ............................ 184
5.3.2	Látky ovlivňující hladké svaly děložní ............................ 184
•	Léčiva zvyšující motilitu dělohy — uterotonika, abortiva....	184
o Oxytocin ..................................................... 185
o Karbetocin ................................................... 185
o Prostanoidy a jejich deriváty ................................ 185
o Ergometrin a metylergometrin ................................. 185
•	Léěiva snižující motilitu a tonus dělohy — tokolytika ...... 185
o Agonisté ß2-receptom ......................................... 185
? ? lokátory Ca2+-kanálů ....................................... 186
o Atosiban ..................................................... 186
o Magnesium sulfát ............................................. 186
6	Diuretika ..................................................................... 187
6.1	Úvod ..................................................................... 187
6.2	Diuretika působící v proximálním tubulu - inhibitory karboanhydrázy ...	188
6.3	Diuretika působící v Henleově kličce - kličková diuretika ................ 188
6.4	Diuretika působící v distálním tubulu - thiazidy ......................... 189
6.5	Diuretika působící ve sběrných kanálcích - kalium šetřící diuretika...	190
6.6	Osmotická diuretika ...................................................... 190
7	Látky ovlivňující kardiovaskulární systém ..................................... 191
7.1	Látky kardiotropní ....................................................... 191
7.1.1	Antiarytmika ...................................................... 191
•	Antiarytmika účinná proti tachyarytmiím ........................ 194
o Třída I - blokátory sodíkového kanálu .................... 194
o Třída II, P-antagonisté ...................................... 195
o Třída III .................................................... 195
o Třída IV - antagonisté Ca2+-kanálů ........................... 196
o Nezařazená antiarytmika ...................................... 196
•	Antiarytmika účinná proti bradyarytmiím ........................ 196
7.1.2	Kardiotonika - léčiva zvyšující stažlivost myokardu ........... 196
•	Srdeční glykosidy, léčiva digitalisového typu .................. 196
•	Sympatomimetika ................................................ 198
•	Vazodilatancia ................................................ 198
•	Levosimendan ................................................... 199
7.1.3	Léčiva užívaná při angině pectoris ................................ 199
•	Antiagregační léčiva ........................................... 199
•	Antianginózní léčiva ........................................... 200
o Nitráty ...................................................... 200
o Antagonisté Ca2+-kanálů ...................................... 201
o p-antagonisté ................................................ 202
o Ostatní antianginózní léčiva ................................. 203
•	Léčba nestabilní AP - akutní formy	ICHS ........................ 203
7.2	Antihypertenziva ........................................................ 203
7.2.1	Léčba hypertenze .................................................. 205
•	Diuretika ...................................................... 205
o Thiazidová diuretika ......................................... 205
o Kličková diuretika ........................................... 205
o Diuretika šetřící kalium ..................................... 205
•	Sympatolytika .................................................. 206
o Antagonisté a}-receptom ...................................... 206
o Agonisté a2-receptorů, centrálně působící
antihypertenziva ............................................ 206
o Antagonisté ßj-receptom ...................................... 207
•	Vazodilatancia přímo působící .................................. 208
o Dihydralazin ................................................. 208
o Minoxidil .................................................... 208
o Antagonisté Ca2+-kanálů ...................................... 208
•	Vazodilatancia nepřímo působící ................................ 208
o ACE-inhibitory (ACEI) ........................................ 208
o Blokátory angiotenzinových receptom typu I
(AT j-blokátory) ............................................ 208
7.2.2	Postupy léčby ..................................................... 209
7.3	Farmakoterapie srdečního selhání ........................................ 209
7.3.1	Snížení nároků na myokard ......................................... 210
•	ACE-inhibitory ................................................. 210
•	Antagonisté ß-receptom ......................................... 210
7.3.2	Odstranění retence Na+a vody ...................................... 211
7.3.3	Podpora kontraktility selhávajícího myokardu ...................... 212
7.4	Venotonika .............................................................. 212
8	Hypolipidemika, antiobezitika ................................................. 213
8.1	Hypolipoproteinemie, dyslipidemie; hypolipidemika ....................... 213
8.1.1	Úvod .............................................................. 213
8.1.2	Terapie hyperlipidemie a dyslipidemie ............................. 216
•	Hypolipidemika ................................................. 216
o Statiny, blokátory 3-HMG-CoA-reduktázy ....................... 216
o Ezetimib ..................................................... 216
o Pryskyřice - sekvestranty žlučových kyselin .................. 217
o Fibráty ...................................................... 217
o Kyselina nikotinová .......................................... 217
o Torcetrapib .................................................. 217
8.2	Obezita, antiobezitika .................................................. 217
8.2.1	Léčba obezity .................................................¦	218
•	Sibutramin ..................................................... 218
•	Orli stát ...................................................... 218
•	Rimonabant ..................................................... 218
9	Autakoidy (lokální hormony) ................................................... 221
9.1	Histamin a antihistaminika .......................................... 221
9.1.1	Histamin a jeho význam ............................................ 221
9.1.2	Antihistaminika ................................................... 222
•	Hj-antagonisté (Hj-lytika) ..................................... 222
•	H2-antagonisté ................................................. 224
•	H3-antagonisté .................................................. 224
9.2	Serotonin a antiserotoninergika ...................................... 224
9.2.1	Serotonin a jeho význam ........................................... 224
9.2.2	Látky ovlivňující receptory serotoninu (serotoninergní) ........... 225
•	Agonisté 5-HT-receptorů ......................................... 225
•	Antagonisté 5-HT-receptorů ...................................... 225
9.3	Bradykinin a antagonisté bradykininu ................................. 225
9.4	Autakoidy odvozené od kyseliny arachidonové .......................... 226
9.4.1	Prostaglandiny (PG) ............................................... 226
9.4.2	Prostacyklin ...................................................... 227
9.4.3	Tromboxany (TX) ................................................... 227
9.4.4	Leukotrieny ....................................................... 227
10	Léčiva ovlivňující trávicí a močový trakt ................................. 229
10.1	Léčiva používaná ? léčbě vředové choroby žaludku a duodena
(antiulceróza) ........................................................... 229
10.1.1	Snížení sekrece kyseliny chlorovodíkové parietálními
buňkami sliznice ................................................. 229
•	Léčiva snižující sekreci HCl .................................. 231
o Blokátory protonové pumpy ................................... 231
o Blokátory H2-receptorů ...................................... 231
o Parasympatolytika - blokátory Mj-receptom
v žaludku .................................................. 231
10.1.2	Neutralizace HC1 již vytvořené ................................... 231
•	Antacida ...................................................... 231
10.1.3	Tvorba ochranné vrstvy ........................................... 231
10.1.4	Antihelikobakterová léčba ........................................ 231
10.2	Léčiva ovlivňující nauzeu a zvracení ..................................... 232
10.2.1	Emetika .......................................................... 232
10.2.2	Antiemetika ...................................................... 232
10.3	Látky ovlivňující motilitu trávicího ústrojí ............................. 233
10.3.1	Prokinetika ....................................................... 233
10.3.2	Spasmolytika trávicího ústrojí ................................... 233
•	Neurotropní spasmolytika ...................................... 233
o Parasympatolytika (antimuskarinové látky) ................... 233
o Anticholinergika
(antimuskarinové + antinikotinové látky) ................... 233
•	Myotropní spasmolytika ........................................ 234
•	Spasmoanalgetika .............................................. 234
•	Strategie léčby spasmolytiky .................................. 234
10.4	Karminativa .............................................................. 234
10.5	Deflatulencia ............................................................ 234
10.6	Probiotika, eubiotika .................................................... 235
10.7	Léčiva používaná ? léčbě pomch vyprazdňování ............................. 235
10.7.1	Projímadla-laxativa ............................................... 235
•	Projímadla zvyšující střevní obsah v tlustém střevě
a změkčující stolici .......................................... 235
o Objemová projímadla ......................................... 235
o Projímadla změkčující stolici ............................... 236
•	Projímadla snižující absorpci vody a elektrolytů .............. 236
o Salinická projímadla .................................... 236
o Osmotická projímadla .................................... 236
•	Projímadla zvyšující střevní motilitu ..................... 236
o Alkaloidy ............................................... 236
o Syntetická projímadla ................................... 236
10.7.2	Léčiva působící proti průjmu - antidiaroika, obstipancia .... 237
•	Střevní adsorbencia ....................................... 237
•	Střevní antiseptika ....................................... 237
•	Opioidy a příbuzné látky .................................. 237
•	Ostatní obstipancia ....................................... 238
10.8	Léčiva používaná ? substituční léčbě ............................... 238
10.8.1	Acida ....................................................... 238
10.8.2	Pankreatické enzymy ......................................... 238
10.8.3	Proteolytické enzymy (enzymoterapie) ........................ 239
10.9	Léčba chronických zánětlivých střevních onemocnění ................. 239
10.10	Antihemoroidalia ....................................................... 239
10.10.1	Místně působící antihemoroidalia .............................. 239
10.10.2	Celkově působící antihemoroidalia ............................. 240
10.11	Hepatoprotektiva ....................................................... 240
10.12	Léčiva u onemocnění žlučníku a žlučových cest .......................... 240
10.12.1	Cholagoga ..................................................... 240
10.12.2	Látky ? rozpouštění žlučových kamenů ...................... 241
10.13	Látky napomáhající hemostáze při akutním krvácení z GIT................. 241
10.14	Látky určené ? ovlivnění poruch a onemocnění	močového traktu ........... 241
10.14.1	Léčba močové inkontinence ..................................... 242
•	Léčba urgentní a reflexní inkontinence ................. 242
•	Léčba stresové inkontinence ................................ 242
10.14.2	Benigní hyperplazie prostaty (???)	........................... 242
•	Selektivní inhibitory 5-a-reduktázy ........................ 243
•	Blokátory aj-adrenergních receptom ......................... 244
•	Rostlinná léčiva ........................................... 244
10.14.3	Antiseptika močových cest...................................... 245
•	Infekce dolních cest močových .............................. 245
•	Infekce horních cest močových .............................. 245
11	Léčiva chorob dýchacích cest ............................................. 247
11.1	Úvod ................................................................... 247
11.2	Antiastmatika .......................................................... 247
11.2.1	Bronchodilatancia ................................................ 248
•	P2-agonisté ................................................... 248
o Krátkodobě účinná léčiva .................................... 249
o Dlouhodobě účinná léčiva .................................... 249
•	Antagonisté muskarinových receptom ............................ 250
•	Teoíylin a deriváty (metyIxantiny) ............................ 250
11.2.2	Protizánčtlivé látky ............................................ 251
•	Kortikosteroidy (glukokortikoidy) ............................. 251
•	Antileukotrieny ............................................... 252
11.3	Antitusika ............................................................. 253
11.3.1	Antitusika kodeinového typu ...................................... 253
11.3.2	Antitusika nekodeinová .......................................... 253
11.4	Expektorancia ............................................................ 253
11.5	Surfaktanty .............................................................. 253
12	Léčiva ovlivňující hemostázu a trombózu .................................. 255
12.1	Hemostáza ................................................................ 255
12.2	Léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení -
hemostatika ......................................................... 257
12.2.1	Hemostatika účinná v destičkové fázi ......................... 257
12.2.2	Hemostatika účinná ve fázi koagulace ......................... 258
•	Hemostatika	pro	místní účinek ................................ 258
•	Hemostatika	pro	systémový	účinek ............................. 258
o Koagulační faktory ........................................... 258
o Vitamin ? .................................................... 258
o Protamin sulfát .............................................. 258
12.2.3	Hemostatika účinná ve fázi fíbrinolýzy
(při nadměrné aktivaci) ........................................... 258
12.3	Léčiva působící proti trombóze - antitrombotika ..................... 259
12.3.1	Antikoagulancia ................................................... 260
•	Heparin nefrakcionovaný ........................................ 260
•	Nízkomolekulámí hepariny (LMWH) ..............................  262
•	Antitrombiny ................................................... 262
•	Perorální antikoagulancia ...................................... 262
•	Látky vážící Ca2+ .............................................. 265
12.3.2	Protidestičkové (antiagregační) látky ............................. 265
•	Kyselina acetylsalicylová ...................................... 265
•	Ostatní protidestičkové léky ................................... 265
12.3.3	Fibrinolýza (trombolýza) a fíbrinolytika .......................... 266
•	Fibrinolytika .................................................. 266
o Streptokináza ................................................ 266
o Urokináza .................................................... 266
o Tkáňový aktivátor plazminogenu ............................... 266
13	Hormony ....................................................................... 269
13.1	Hypotalamické a hypofýzámí hormony ....................................... 269
13.1.1	Hypotalamické hormony ............................................. 269
•	Hormon uvolňující somatotropin (růstový hormon) ................ 269
•	Somatostatin (hormon inhibující uvolnění somatotropinu) ....	269
•	Hormon uvolňující tyreotropin .................................. 269
•	Hormon uvolňující kortikotropin, kortikoliberin ................ 269
•	Hormon uvolňující gonadotropin, gonadoliberin .................. 269
•	Hormon inhibující uvolnění prolaktinu - dopamin ........... 270
13.1.2	Hormony předního laloku hypofýzy .................................. 270
•	Somatotropin, růstový hormon ................................... 270
•	Tyreotropin .................................................... 270
•	Adrenokortikotropin ............................................ 270
•	Folikuly stimulující hormon, folitropin ........................ 270
•	Luteinizační hormon ............................................ 270
•	Prolaktin ...................................................... 271
13.1.3	Hormony zadního laloku hypofýzy ................................... 272
13.2	Hormony pankreatu ........................................................ 272
13.2.1	Inzulín; diabetes mellitus a antidiabetika ........................ 272
• Diabetes mellitus 1. typu ................................... 272
• Diabetes mellitus 2. typu ................................... 272
•	Komplikace diabetů .............................................. 274
•	Hyperglykemické ketoacidotické kóma (u DMI) ..................... 274
•	Antidiabetika ................................................... 274
o Inzulin ....................................................... 274
o Inzulínová analoga ............................................ 278
o Nová antidiabetika ............................................ 279
o Perorální antidiabetika ....................................... 280
o Nežádoucí účinky antidiabetik ................................. 282
13.2.2	Metabolický syndrom (MS) .......................................... 282
13.2.3	Glukagon .......................................................... 283
13.3	Hormony kůry nadledvin .................................................... 284
13.3.1	Glukokortikoidy .................................................... 284
•	Kortizol ........................................................ 285
•	Syntetické glukokortikoidy ...................................... 286
13.3.2	Mineralokortikoidy ................................................ 288
13.4	Hormony štítné žlázy a antityreoidální látky .............................. 288
13.4.1	Tyroxin (T4) a trijódtyronin ....................................... 288
•	Poruchy funkce štítné žlázy ..................................... 290
o Hypertyreóza .................................................. 290
o Hypotyreóza ................................................... 290
•	Léčba hypoflinkce štítné žlázy .................................. 292
•	Léčba hyperfunkce štítné žlázy .................................. 292
o Antityreoidální látky (tyreostatika) .......................... 292
13.4.2	Kalcitonin ........................................................ 292
13.5	Hormony příštítných tělísek ............................................... 293
13.6	Pohlavní hormony .......................................................... 293
13.6.1	Ovariální hormony .................................................. 293
•	Estrogeny a látky, které je ovlivňují ........................... 293
o Estradiol, estron, estriol .................................... 293
o Parciální agonisté ............................................ 295
o Antiestrogeny ................................................. 295
o Inhibitory biosyntézy estrogenů ............................... 296
•	Gestageny (progesterony, progestiny) ............................ 296
o Progesteron ................................................... 296
o Syntetické progestiny,
deriváty 17-hydroxyprogesteronacetátu ........................ 296
o Syntetické progestiny, deriváty 19-nortestosteronu
(nandrolon - anabolikum) ..................................... 297
o Atypické progestiny ........................................... 297
•	Hormonální antikoncepce pro ženy ................................ 297
o Perorální hormonální antikoncepce ............................. 297
o Parenterální antikoncepce ..................................... 298
o Přínos antikonceptiv .......................................... 298
o Nežádoucí účinky antikonceptiv ................................ 298
13.6.2	Mužské pohlavní hormony - androgeny ............................... 299
•	Testosteron ..................................................... 299
•	Syntetické androgeny ............................................ 300
•	Antagonisté androgenních receptom ............................... 300
13.7	Léčiva	v regulaci homeostázy minerálů kostí .......................... 300
13.7.1	Endogenní regulace ............................................. 301
13.7.2	Exogénni regulace .............................................. 301
14	Chemoterapie mikrobiálních a virových onemocnění ....................... 303
14.1	Chemoterapie antimikrobiálními látkami - antibiotiky .................. 303
14.1.1	Účinek antibiotik .............................................. 303
•	Determinace antibiotického účinku ........................... 303
•	Mechanismy účinku antibiotik ................................ 305
•	Druhy antibiotické léčby .................................... 306
•	Indikace antibiotické léčby a jak si počínáme při výběru .... 306
•	Rozdělení antimikrobiálních látek ........................... 306
14.1.2	Betalaktamová antibiotika ...................................... 306
•	Peniciliny .................................................. 307
o Peniciliny úzkospektré .................................... 307
o Peniciliny širokospektré .................................. 307
o Peniciliny potencované .................................... 308
•	Cefalosporiny ............................................... 308
•	Monobaktamy ................................................. 309
•	Karbapenemy ................................................. 309
14.1.3	Tetracykliny a chloramfenikol .................................. 309
•	Tetracykliny ................................................ 309
•	Chloramfenikol .............................................. 310
14.1.4	Aminoglykosidová antibiotika ................................... 311
14.1.5	Vankomycin a teikoplanin ....................................... 314
•	Vankomycin .................................................. 314
•	Teikoplanin ................................................. 315
14.1.6	Makrolidová antibiotika ........................................ 315
14.1.7	Polypeptidová antibiotika ...................................... 316
14.1.8	Klindamycin .................................................... 316
14.1.9	Sulfonamidy .................................................... 317
14.1.10	Chinolony, fluorochinolony	................................ 318
14.1.11	Metronidazol ................................................. 319
14.1.12	Antimykobakteriální látky .................................... 319
•	Antituberkulotika .......................................... 319
o Léčiva první volby ....................................... 319
o Alternativní léky ........................................ 320
•	Látky ? léčbě lepry ........................................ 321
14.1.13	Antimykotika ................................................. 321
•	Antimykotika pro systémovou	léčbu .......................... 321
o Amfotericin ? ............................................ 321
o Azoly a triazoly; echinokandiny .......................... 322
o Griseofulvin ............................................. 323
o Terbinafm ................................................ 323
•	Antimykotika pro lokální	léčbu ............................. 324
14.2	Antivirové látky ...................................................... 324
14.2.1	Antivirové látky používané proti chřipce a antiherpetické
látky .......................................................... 325
•	Antivirové látky proti chřipce .............................. 325
•	Antiherpetické látky ........................................ 325
14.2.2	Antiretrovirové látky ............................................. 327
•	Antiretrovirové látky ? léčbě HIV .............................. 327
14.2.3	Inhibitory HIV proteázy ........................................... 327
14.2.4	Inhibitory virových DNA polymeráz ............................. 327
14.2.5	Látky ovlivňující mediátory imunitní odpovědi -
interferony ....................................................... 328
15	Chemoterapie nádorových onemocnění - cytostatika ........................... 329
15.1	Úvod ..................................................................... 329
15.2	Cytostatická léčba ....................................................... 332
15.2.1	Přehled cytostatik ................................................ 332
•	Alkylující a příbuzné látky .................................... 332
o Skupina bis (chloretyl) aminů ................................ 332
o Deriváty nitrosomočoviny .................................... 333
•	Antimetabolity ................................................. 333
o	Antagonisté kyseliny	listové ............................... 333
o	Antagonisté purinů ........................................ 334
o	Antagonisté pyrimidinů ...................................... 336
•	Rostlinné alkaloidy ............................................ 337
o Rostlinné alkaloidy z barvínku ............................... 337
o Taxany ....................................................... 338
o Podofylotoxiny ............................................... 338
•	Antibiotika .................................................... 339
o Antracykliny ................................................. 339
o Bleomycin .................................................... 340
•	Hormony ........................................................ 340
o Estrogeny, androgeny a antagonisté ........................... 340
o Glukokortikoidy .............................................. 341
•	Ostatní cytostatika ............................................ 341
o Sloučeniny platiny ........................................... 341
o Asparagináza ................................................. 342
o Inhibitory topoizomerázy I ................................... 342
o Prokarbazin .................................................. 342
o Interferony .................................................. 342
15.2.2	Časté projevy orgánové toxicity cytostatik .................... 342
•	Myelotoxicita .................................................. 342
•	Orální a gastrointestinální toxicita ........................... 343
•	Nefrotoxicita a urotoxicita .................................... 343
•	Neurotoxicita .................................................. 343
•	Toxicita extravazálního podání ................................. 343
•	Kardiotoxicita ................................................ 344
•	Infertilita .................................................... 344
•	Teratogenní účinek ............................................. 345
•	Sekundární malignita a mutagenní účinek ........................ 345
15.2.3	Cílená léčba v onkologii ...................................... 345
16	Imunomodulancia ............................................................ 347
16.1	Imunitní reakce - úvod ................................................... 347
16.1.1	Akutní zánětlivá a imunitní reakce ............................ 347
16.1.2	Chronická zánětlivá a imunitní reakce ............................. 347
16.1.3	Poruchy imunitní reakce ........................................... 348
16.2	Imunosupresiva ........................................................ 349
16.2.1	Imunosupresiva nespecifická .................................... 349
•	Glukokortikoidy ............................................. 349
•	Imunosupresiva zasahující do tvorby DNA ..................... 349
o Azathioprin ................................................ 349
o Cyklofosfamid .............................................. 349
o Mykofenolát mofetil ........................................ 349
o Polyspecifícké i.v. imunoglobuliny ......................... 349
o Antibiotika ................................................ 349
o Protilátky proti T-lymfocytům .............................. 350
16.2.2	Imunosupresiva specifická ...................................... 350
•	Alergenová imunoterapie ..................................... 350
16.3	Imunostimulancia ...................................................... 351
16.3.1	Syntetické imunomodulátory ..................................... 351
16.3.2	Bakteriální imunomodulátory .................................... 351
16.3.3	Produkty imunitního systému .................................... 351
•	Transfer faktor ............................................. 351
•	Cytokiny .................................................... 351
o Interferony (IFNa, IFNß, IFNy) ............................. 351
17	Antiprotozoární látky ....................................................... 353
17.1	Intestinální a vaginální protozoózy .................................... 353
17.2	Krevní	a tkáňové protozoózy ........................................... 353
17.2.1	Protozoózy nevyskytující se v Evropě ........................... 353
17.2.2	Protozoózy vyskytující se v Evropě ............................. 354
•	Látky schizontocidní ........................................ 354
•	Látky potlačující syntézu a využití kyseliny listové .... 354
18	Audiovizuální učební pomůcky ................................................ 355
Seznam zkratek .................................................................. 357
Literatura ...................................................................... 361
Rejstřík věcný .................................................................. 363
Rejstřík účinných látek ......................................................... 371
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů /
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Martínková, Jiřina, 1940-
Kód předmětové kategorie 615 Farmacie. Farmakologie
Kód předmětové kategorie 37.016 Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma farmakologie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma cytogenetika
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma imunostimulancia
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma autakoidy
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma hypolipidemika
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma imunomodulancia
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma hormony
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma léčiva
Rejstříkový termín - žánr/forma učebnice vysokých škol
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Praha : Grada, 2007
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-247-1356-4 (brož.)
Fyzický popis 379 s. : il. ; 24 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografii a rejstříky
Elektronické umístění a přístup Obsah Obsah
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01322725
3 CZ PrNK
5 20170712234110.6
7 ta
8 070504s2007----xr a|||e|p||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-247-1356-4 (brož.)
40 ## $a OLA001 $b cze $d ABA001 $d LID001
72 #7 $a 615 $x Farmacie. Farmakologie $2 Konspekt $9 14
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
245 00 $a Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů / $c J. Martínková ... [et al.]
246 33 $a Farmakologie
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Grada, $c 2007
300 ## $a 379 s. : $b il. ; $c 24 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstříky
650 07 $a farmakologie $2 czenas $7 ph114526
650 #7 $a cytogenetika
650 #7 $a imunostimulancia
650 #7 $a autakoidy
650 #7 $a hypolipidemika
650 #7 $a imunomodulancia
650 #7 $a hormony
650 #7 $a léčiva
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
700 1# $a Martínková, Jiřina, $d 1940- $7 nlk19990073537 $4 aut $4 edt
856 41 $u http://toc.nkp.cz/NKC/200707/contents/nkc20071718564_1.pdf $y Obsah
901 $b 9788024713564 $f 1. vyd. $o 20070906
910 ## $a LID001 $b A 60122 $x kpm01322725
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 60122
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné