Nauka o materiálu I.
Luděk Ptáček a kolektiv

Dnes vráceno
Document has not been rated yet
Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of ratings: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Items Bound volumes
Loading items
Document is currently in processing No free items Document has no bound volumes
Reference
Related
All parts
Contents
                  OBSAH
I
Obsah
1 ÚVOD...............................................................................1
1.1 Materiály a člověk............................................................1
1.2 Podíl přírodních věd na materiálovém inženýrství..............................4
1.3 Materiálové inženýrství a technologie.........................................5
Literatura ke kapitole 1.......................................................7
2 STAVBA ATOMU.......................................................................8
2.1 Struktura atomového jádra.....................................................8
2.2 Struktura atomového obalu.....................................................9
2.2.1 Kvantové stavy atomů (klasická teorie)...................................9
2.2.2 Kvantové stavy elektronů (aplikace vlnové mechaniky)....................10
2.3 Periodická soustava prvků....................................................17
2.4 Vazby mezi atomy.............................................................19
2.4.1 Iontová vazba...........................................................20
2.4.2 Kovalentní vazba........................................................20
2.4.3 Vazba Van der Waalsova..................................................22
2.4.4 Kovová vazba............................................................22
2.4.4.1 Teorie volných elektronů v kovech.................................22
2.4.4.2 Zónová teorie pevných látek.......................................26
Příklady ke kapitole 2........................................................31
Literatura ke kapitole 2......................................................33
3 STRUKTURA ATOMOVÝCH KOMPLEXŮ......................................................34
3.1 Uspořádání hmoty v prostoru..................................................34
Uspořádáni na krátkou a dlouhou vzdálenost....................................34
3.2 Základy krystalografie.......................................................35
3.2.1 Konstrukce prostorové mřížky............................................35
3.2.1.1 Konstrukce lineární mřížky........................................36
3.2.1.2 Konstrukce mřížkové roviny........................................36
3.2.1.3 Konstrukce základní prostorové mřížky.............................37
3.2.2 Rovnice mřížkové přímky a roviny, Millerovy indexy......................38
3.2.2.1 Poznámka к Millerovým indexům.....................................42
3.2.2.2 Zóny rovin........................................................43
II
OBSAH
3.2.2.3	Vzdálenost mezi rovinami..............................................43
3.3 Krystalografické soustavy, krystalová symetrie..................................46
3.4 Uspořádání v krystalových strukturách...........................................47
3.4.1 Geometrické podmínky.......................................................47
3.4.2 Vliv vazby mezi částicemi na uspořádání....................................48
3.4.3 Atomové poloměry...........................................................49
3.4.4 Uspořádání v kovových krystalech...........................................49
3.4.5 Vztah mezi uspořádáním atomů a Millerovými indexy..........................52
Příklady ke kapitole 3...........................................................53
Literatura ke kapitole 3.........................................................56
4 PORUCHY KRYSTALICKÉ	MŘÍŽKY...................................57
4.1 Bodové poruchy..................................................................57
4.1.1 Vlastnosti bodových poruch.................................................58
Bodové poruchy v nerovnovážné koncentraci.....................................58
4.1.2 Migrace bodových poruch....................................................59
4.2 Čárové poruchy..................................................................59
4.2.1 Definice dislokací.........................................................60
4.2.2 Vlastnosti dislokací.......................................................62
• 4.2.2.1 Napčtí v okolí dislokace.............................................62
4.2.2.2 Energie dislokace.....................................................63
4.2.2.3 Síly působící na dislokace............................................63
4.2.3	Parciální dislokace a vrstevné chyby......................................66
4.2.4	Interakce mezi dislokacemi................................................68
4.2.5	Interakce dislokací s bodovými poruchami..................................69
4.2.6	Intersekce dislokací......................................................69
4.2.7	Interakce dislokací s dispersními částicemi...............................71
4.2.8	Vznik dislokací...........................................................72
4.3 Plošné vady................................................................... 72
4.3.1	Hranice subzrn (maloúhlové hranice).......................................73
4.3.2	Hranice zrn (velkoúhlové hranice).........................................73
Literatura ke kapitole 4.........................................................74
5 ÚVOD DO TERMODYNAMIKY MATERIÁLŮ.......................................................75
5.1 Předmět termodynamiky.......................................
5.2 Veličiny a jednotky v termodynamice, důležité konstanty, standardní podmínky.............................................
5.2.1 Základní veličiny a základní jednotky..................
5.2.2 Veličiny s odvozenými jednotkami.......................
5.2.3 Důležité konstanty.....................................
OBSAH
III
5.2.4	Standardní podmínky................................................................81
5.3 Termodynamická soustava...................................................................81
5.3.1	Definice a druhy termodynamických soustav..........................................81
5.3.2	Složky termodynamické soustavy.....................................................82
5.3.3	Fáze termodynamické soustavy.......................................................82
5.3.3.1 Plynné fáze....................................................................83
5.3.3.2 Kapalné fáze...................................................................83
5.3.3.3 Tuhé (pevné) fáze..............................................................84
5.3.3.4 Existence a přeměna fázi v závislosti na teplotě a tlaku.......................84
5.3.4 Fázové pravidlo.....................................................................85
5.4 Termodynamický stav	látky....................................................87
5.4.1	Stav termodynamické rovnováhy a nerovnováhy........................................87
5.4.2	Stav stabilní, metastabilní a nestabilní...........................................87
5.4.3	Stavové veličiny a stavové funkce..................................................89
5.5 Termodynamický děj........................................................................90
5.5.1	Samovolný děj, nucený děj..........................................................90
5.5.2	Popis samovolného děje, děj nevratný a děj vratný..................................91
5.5.3	Význam a využití vratných dějů v termodynamice.....................................92
5.5.3.1 Vratný a nevratný průběh fázové přeměny(krystalizace a tavení) čistého kovu....93
5.5.3.2 Vratný (rovnovážný) a nevratný (nerovnovážný) průběh krystalizace a tavení tuhého roztoku
v binární soustavě.....................................................................93
5.6 Nultá věta termodynamiky..................................................................95
5.7 První věta termodynamiky..................................................................96
5.7.1	Vnitřní energie....................................................................96
5.7.2	Entalpie...........................................................................99
5.7.3	Tepelné kapacity kondenzovaných látek.............................................100
5.7.3.1 Definice tepelné kapacity.................................................... 100
5.7.3.2 Molární tepelná kapacita Cv pevných látek a její závislost na teplotě........ 102
5.7.3.2.1 Experimentálně zjištěné hodnoty........................................ 102
5.7.3.2.2 Výpočtové teorie....................................................... 102
5.7.3.2.3 Další ovlivňující faktory.............................................. 106
5.7.3.3 Molární tepelná kapacita C, pevných látek a její závislost na teplotě, vztah mezi Cp a C, 107
5.7.4 Termochemie........................................................................108
5.7.4.1 Reakční teplo při exotermických a endotermických přeměnách................... 108
5.7.4.2 Termochemické zákony......................................................... 110
5.7.4.3 Reakční teplo fázové přeměny..................................................111
5.7.4.4 Směšovací a rozpouštěcí teplo................................................ 113
5.7.4.5 Sluěovací teplo.............................................................. 114
5.8 Druhá věta termodynamiky.................................................................114
5.8.1 Teplo a práce......................................................................114
5.8.1.1 Tepelný stroj a tepelná účinnost............................................. 115
5.8.1.2 Ideální tepelný stroj, Carnotův cyklus....................................... 116
5.8.1.3 Obecný vratný kruhový děj, entropie.......................................... 117
5.8.1.4 Matematická formulace druhé věty termodynamické.............................. 119
5.8.2 Samovolnost termodynamických dějů..................................................120
5.8.2.1	Změna entropie při nevratných a vratných termodynamických dějích ............ 120
5.8.2.1.1	Změna entropie při vratném přenosu tepla mezi soustavou a jejím okolím. 121
VI
OBSAH
7.1.1 Substituční tuhé roztoky........................................................224
7.1.1.1 Uspořádané substituční tuhé roztoky.......................................224
7.1.1.2 Pravidla pro tvorbu substitučnich tuhých roztoku..........................226
7.1.2 Intersticiální tuhé roztoky.....................................................226
7.2 Intermediální fáze...................................................................227
7.2.1 Elektrochemické sloučeniny......................................................227
7.2.2 Sloučeniny určené velikostním faktorem..........................................228
7.2.3 Elektronové sloučeniny..........................................................230
7.3 Fáze v keramických soustavách........................................................231
7.3.1 Jednosložková keramika..........................................................231
7.3.2 Binární keramické struktury.....................................................232
7.3.3 Ternární keramické systémy......................................................233
7.3.4 Karbidická a nitridická keramika................................................234
Literatura ke kapitole 7..............................................................234
8 ROVNOVÁHA FÁZÍ A ROVNOVÁŽNÉ DIAGRAMY... 236
8.1 Úvod - souvislost rovnováhy fází
a rovnovážných diagramů s termodynamikou.................................................236
8.2 Interpretace rovnovážných diagramů...................................................237
8.2.1 Křivky chladnutí a tuhnutí......................................................237
8.2.2 Počet stupňů volnosti soustavy..................................................239
8.2.3 Určení rovnovážného chemického složení a rovnovážného množství fází koexistujících při dané teplotě................................................240
8.2.3.1 Chemické složení koexistujících rovnovážných fází.........................240
8.2.3.2 Množství koexistujících rovnovážných fází.................................241
8.2.3.3 Rovnovážné chemické složení a rovnovážné množství koexistujících rovnovážných fázi z hlediska zákona o zachování hmoty.................................................242
8.2.4 Sauverovy diagramy..............................................................243
8.3 Základní binární rovnovážné diagramy.................................................244
8.3.1 Popis základních rovnovážných diagramů..........................................246
8.3.2 Fázové přeměny v základních rovnovážných diagramech při snižování teploty246
8.3.2.1 Diagram s úplnou rozpustností (obr. 8.8a, obr. 8.9).......................247
8.3.2.2 Diagram s úplnou nerozpustnosti a s eutektickou přeměnou
(obr. 8.8d, obr. 8.10)............................................................247
8.3.2.3 Diagram s částečnou rozpustností a eutektickou přeměnou
(obr. 8.8e, obr. 8. II)...........................................................249
8.3.2.4 Diagram s částečnou rozpustností a pcritektickou přeměnou
(obr. 8.8Ґ. obr. 8.12)............................................................251
8.3.3 Tvar výsledných struktur v základních rovnovážných diagramech...................252
8.3.4 Uplatnění základních rovnovážných diagramů
u skutečných soustav..................................................................254
8.4 Binární rovnovážné diagramy se změnou rozpustnosti v tuhém stavu................................................................................256
8.4.1	Popis rovnovážných diagramů se změnou rozpustnosti.............................257
OBSAH
VII
8.4.2	Fázové přeměny při klesající teplotě v diagramech se změnou rozpustnosti.... 257
8.4.2.1	Diagram s úplnou rozpuslnosti při vyšších teplotách a s jejím poklesem v tuhém stavu při
nižších teplotách (obr. 8.18a, obr. 8.19)...............................................257
5.4.2.2 Diagram s eutektickou přeměnou a s oboustrannou částečnou klesající rozpustností (obr. 8.18b, obr. 8.20)............................................................................. 258
8.4.2.3 Diagram s peritektickou přeměnou a s oboustranným poklesem rozpustnosti (obr. 8.18c, obr.
8.21)...................................................................................260
8 4.2.4 Diagramy s eutektickou nebo s peritektickou přeměnou a s oboustrannou vzrůstající rozpustností (obr. 8.18d,e, obr. 8.22, obr. 8.23)...................................... 262
8.4.3 Tvar výsledných struktur..............................................................263
8.4.4 Uplatnění obecných rovnovážných diagramů se změnou rozpustnosti u skutečných soustav......................................................................264
8.5 Binární rovnovážné diagramy s překrystalizací...............................................264
8.5.1 Popis rovnovážných diagramů s překrystalizací.........................................266
8.5.2 Fázové přeměny v rovnovážných diagramech s překrystalizací............................267
8.5.2.1 Diagram s úplnou rozpustností a s úplnou překrystalizací tuhého roztoku b na tuhý roztok
a v celém koncentračním rozsahu diagramu (obr. 8.26a)...................................267
8.5.2.2 Diagram s peritektickou přeměnou a s úplnou překrystalizací tuhého roztoku у na tuhý roztok ß (obr. 8.26b)............................................................................267
8.5.2.3 Rovnovážný diagram s otevřenou oblastí y a s uzavřenou oblastí a (obr. 8.26c)...267
8.5.2.4 Rovnovážný diagram s otevřenou oblastí a a s uzavřenou oblastí у (obr. 8.26d)...268
8.5.2.5 Rovnovážný diagram s úplnou vzájemnou rozpustností složek v tuhém stavu při vyšších teplotách, s eutektoidní přeměnou a s částečnou oboustrannou rozpustností, která se při poklesu teploty snižuje
(obr. 8.26e)............................................................................268
8.5.2.6 Rovnovážný diagram s eutektickou a s eutektoidní přeměnou, s částečnou rozpustností В v Aß a Aa, s úplnou nerozpustností A v В
(obr. 8.26f)............................................................................270
8.5.3 Tvar výsledných struktur v rovnovážných diagramech s překrystalizací..................272
8.5.4 Uplatněn! rovnovážných diagramů s překrystalizací
u skutečných soustav........................................................................272
8.6 Binární rovnovážné diagramy s intermediární fází............................................273
8.6.1 Rovnovážné diagramy s intermediární fází kongruentního typu...........................273
8.6.1.1 Rovnovážný diagram s intermediární fází s neproměnným složením..................273
8.6.1.2 Rovnovážný diagram s intermediární fázi s proměnným složením....................274
8.6.2 Rovnovážné diagramy s intermediální fází inkongruentního typu.........................275
8.7 Vícesložkové soustavy.......................................................................275
8.7.1 Způsoby zobrazování třísložkových soustav.............................................275
8.7.2 Krystalizace temámích slitin..........................................................276
8.7.2.1 Soustava s dokonalou rozpustností složek v tuhém stavu..........................276
8.7.2.2 Soustava s úplnou nerozpustností složek v tuhém stavu...........................277
8.7.2.3 Soustavy s částečnou klesající rozputností složek v tuhém stavu.................278
8.7.3 Řezy temámími diagramy................................................................278
8.8 Vztah mezi rovnovážnými diagramy
a vlastnostmi slitin............................................................................279
8.9 Sestrojování rovnovážných diagramů..........................................................280
8.10 Příklady ke kapitole 1 [1].................................................................281
Příklad P 8.1 Soustava H;0-NaCI.....................................................281
VIII
OBSAH
Příklad P 8.2 Soustava H,0-C,2Hn0„...................................................... 282
Přiklad P 8.3 Soustava Pb-Sn.............................................................282
Příklad P 8.4 Soustava Cu-Ni, vlastnosti.................................................283
Příklad P 8.5 Soustava Cu-Ni.............................................................284
Příklad P 6.1 Výpočet středního kvadratického přemístění atomů...........................208
Přiklad P 8.6 Srovnání eutektické, peritcktické a eutektoidní přeměny....................284
Literatura ke kapitole 8.........................................................................285
9 FÁZOVÉ PŘEMĚNY.........................................................................................286
9.1 Termodynamika a kinetika fázových přeměn.........................................................286
9.2 Krystalizace kovů................................................................................287
9.2.1 Krystalizace čistých kovů..................................................................288
9.2.1.1 Homogenní nukleace...................................................................288
9.2.1.2 Heterogenní nukleace.................................................................290
9.2.1.3 Růst krystalů........................................................................292
9.2.1.4 Možnosti ovlivňování krystalizace....................................................295
9.3 Fázové přeměny v tuhém stavu.....................................................................295
9.3.1 Fázové přeměny s tepelně aktivovaným růstem................................................295
9.3.1.1 Polymorfni přeměny kovů..............................................................297
9.3.1.2 Rozpad přesycených tuhých roztoků....................................................298
9.3.1.3 Eutektoidní a bainitické transformace................................................300
9.3.1.3.1 Eutektoidní transformace.......................................................301
9.3.1.3.2 Bainitická transformace........................................................303
9.3.1.3.3 Martenzitická transformace.....................................................305
9.4 Metody identifikace fází a studia fázových přeměn ..............................................309
9.4.1 Metody studia chemického složení kovových
a keramických soustav............................................................................310
9.4.1.1 Analýza založená na chemické reakci studované látky (klasická chemická analýza)......310
9.4.1.2 Elektrochemické analytické metody....................................................310
9.4.1.3 Optické metody chemické analýzy......................................................310
9.4.1.3.1 Elektromagnetické záření.......................................................310
9.4.1.3.2 Rozdělení spektrálních metod...................................................312
9.4.2.1.1 Rentgenová difrakce............................................................317
9.6.2.1.2 Metody rentgenové difraktografie...............................................317
9.4.2 Metody identifikace fází...................................................................315
9.4.2.1 Rentgenová fázová (strukturní) analýza...............................................315
9.4.2.2.1 Rentgenová difrakce............................................................317
9.4.2.2.2 Metody rentgenové difraktografie...............................................317
9.4.3 Metody studia fázových přeměn..............................................................321
9.4.3.1 Tepelná analýza......................................................................322
9.4.3.2 Dilatometrická analýza...............................................................323
9.4.3.3 Magnetické a elektrické metody.......................................................324
9.4.3.3.1 Magnetometrie..................................................................325
9.4.3.3.2 Rezistometrie..................................................................325
Literatura ke kapitole 9.........................................................................326
OBSAH
IX
10 DEFORMAČNÍ A LOMOVÉ CHOVÁNÍ MATERIÁLU, REKRY STALIZACE............................................................................328
10.1 Napětí....................................................................................328
10.2 Deformace.................................................................................331
10.2.1 Elastická deformace.................................................................331
10.2.2 Anelastická deformace...............................................................334
10.2.3 Plastická deformace.................................................................336
10.2.3.1 Plastická deformace monokrystalu - orientační faktor, kritické skluzové napětí.338
10.2.3.2 Krystalová struktura a plastická deformace.....................................339
10.2.3.2.1 Kovovávazba..............................................................339
10.2.3.2.2 Kovalentní a iontová vazba...............................................344
10.2.4 Plastická deformace polykrystalů....................................................344
10.3 Zotavení a rekrystalizace.................................................................347
10.4 Rozvoj porušení a lom.....................................................................348
10.4.1 Energetické kritérium nestabilního lomu.............................................348
10.4.1.1 Nestabilní lom pásu za podmínky konstantního přemístěni........................349
10.4.1.2 Nestabilní lom pásu za podmínky konstantního zatížení..........................351
10.4.2 Podmínky vzniku nestabilního lomu...................................................351
10.4.3 Volba materiálu a lomová houževnatost.......................-.......................353
10.4.4 Mechanismy porušování...............................................................356
10.4.4.1 Tvárné porušení................................................................356
10.4.4.2 Štěpné porušení................................................................358
10.4.4.3 Křehkost slitin................................................................360
10.4.4.4 Časově závislý růst trhliny....................................................360
10.4.4.4.1 Vznik a růst trhlin způsobený cyklickým zatěžováním......................360
10.4.4.4.2 Růst trhlin vlivem korozního prostředí...................................362
Příklady ke kapitole 10....................................................................364
Příklad 10.1........................................................................364
Příklad 10.2........................................................................364
Příklad 10.3........................................................................366
Příklad 10.5........................................................................366
Příklad 10.6........................................................................367
Literatura ke kapitole 10..................................................................369
11 STUDIUM STRUKTURY KOVOVÝCH
A KERAMICKÝCH MATERIÁLŮ........................................................................371
11.1	Světelná mikroskopie....................................................................371
11.1.1 Faktory charakterizující metodiku světelné mikroskopie..............................372	•
11.1.2 Optické metody zviditelnění struktury...............................................374
11.1.2.1 Světlé pole....................................................................375
11.1.2.2 Tmavé pole.....................................................................377
11.1.2.3 Polarizované světlo............................................................377
11.1.2.4 Fázový kontrast a interferenční mikroskopie....................................377
11.1.3 Příprava metalografických preparátů.................................................378
11.1.3.1	Odběr vzorku...................................................................378
OBSAH
11.1.3.2	Označování vzorků.......................................................................379
11.1.3.3	Hrubé broušení..........................................................................379
11.1.3.4	Preparování vzorků......................................................................379
11.1.3.5	Broušení................................................................................379
11.1.3.6	Leštění.................................................................................380
11.1.3.7	Vyvolání struktury......................................................................382
11.1.4 Příprava preparátů z keramických materiálů......................................................384
11.1.4.1	Řezáni...................................................................................384
11.1.4.2	Broušení................................................................................385
11.1.4.3	Uštění..................................................................................385
11.1.4.4	Vyvoláni struktury......................................................................385
11.1.5 Aplikované metody speciální metalografie........................................................387
11.1.5.1 Teplotní mikroskopie......................................................................387
11.1.5.2 Nedestruktivní metalografie...............................................................388
11.1.5.3 Měření mikrotvrdosti......................................................................388
11.1.6 Kvantitativní metalografie......................................................................389
11.1.6.1 Srovnávací metody.........................................................................388
11.1.6.2 Měřicí metody.............................................................................389
11.2	Elektronová mikroskopie............................................................................392
11.2.1 Elektronové záření, interakce elektronů s látkou................................................393
11.2.2 Transmisní elektronová mikroskopie..............................................................395
11.2.2.1 Elektronový mikroskop.....................................................................395
11.2.2.2 Preparáty pro transmisní elektronovou mikroskopii ........................................399
11.2.2.3 Vznik kontrastu...........................................................................400
11.2.2.4 Příprava preparátů pro transmisní elektronovou mikroskopii................................401
11.2.3 Elektronová difrakce............................................................................402
11.2.4 Rastrovací elektronová mikroskopie..............................................................404
11.2.5 Aplikace metod transmisní a rastrovací elektronové mikroskopie..................................408
11.2.5.1 Chemická analýza v elektronové mikroskopii................................................408
11.2.5.2 Fraktografie..............................................................................411
Literatura ke kapitole 11..............................................................................413
a OBRAZOVÉ PŘÍLOHY KA KAPITOLE 11
MP 1 Uptání na makrostrukturu......................................................................414
MP 2 Leptání na hranice zrn........................................................................415
MP 3 Plošné leptání................................................................................416
MP 4 Struktura eutektoidu..........................................................................417
MP 5 Projevy plastické deformace (deformace skluzem)...............................................418
MP 6 Projevy plastické deformace (dvojěatěni)......................................................419
MP 7 Čistota materiálu.............................................................................420
MP 8 Grafitické litiny............................................................................ 421
MP 8 Grafitické litiny - pokračování...............................................................422
MP 9 Zobrazení struktury technického hliníku (různé mikroskopické techniky)........................423
MP 10 Struktura keramiky...........................................................................424
MP 11 Měření mikrotvrdosti.........................................................................425
MP 12 Kvantitativní metalografie...................................................................426
MP 13	Transmisní elektronová mikroskopie (metoda replik)........................................427
MP 14	Transmisní elektronová mikroskopie (metoda tenkých fólií)................................428
MP 15	Rastrovací elektronová mikroskopie (mikrofraktografie)...................................429
MP 15	Rastrovací elektronová mikroskopie (mikrofraktografie) - pokračování......................430
MP 16	Rastrovací elektronová mikroskopie (únavový lom)......................................... 431
MP 17	Rastrovací elektronová mikroskopie (chemická mikroanalýza)...............................432
MP 18 Elektronová difraktografie...................................................................433
OBSAH
XI
MP 19 Struktura kompozitních materiálů......................................434
MP 20 Metalografie slévárenských vad........................................435
12 ZKOUŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLU.........................................................................436
12.1 Mechanické vlastnosti a mechanické charakteristiky...........................436
12.2 Rozdělení mechanických zkoušek...............................................438
12.2.1 Základní mechanické zkoušky.............................................439
12.2.1.1 Zkouška tahem, tlakem a ohybem.....................................440
12.2.1.2 Zkoušky tvrdosti...................................................451
12.2.1.3 Zkouška rázem v ohybu..............................................454
12.3 Mechanické zkoušky a mezní stavy materiálu...................................457
12.3.1 Zkoušení odolnosti materiálu z hlediska křehkého lomu...................457
12.3.2 Zkoušení odolnosti materiálu z hlediska únavy...........................465
12.3.3 Zkoušení vlivu zvýšených teplot na mechanické vlastnosti materiálu......471
12.4 Technologické vlastnosti.....................................................474
12.4.1 Zkoušky slévárenských vlastností........................................474
12.4.1.1 Zkoušky zabihavosti................................................474
12.4.1.2 Zkoušky smrštění...................................................475
12.4.2 Zkoušky svařítelnosti-..................................................476
12.4.3 Zkoušky tvařitelnosti...................................................478
12.4.3.1 Zkoušky tvařitelnosti za studená...................................478
12.4.3.2 Zkoušky tvařitelnosti za tepla.....................................480
Literatura ke kapitole 12..................................................... 481
13 NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ MATERIÁLU
A VÝROBKŮ.........................................................................482
13.1 Úvod v.......................................................................482
13.1.1 Pojem vady a základní dělení vad.......................•................482
13.1.2 Přehled používaných metod kontroly......................................483
13.2 Vizuální kontrola............................................................485
13.3 Kapilární (penetrační) zkoušky...............................................484
13.4 Zkoušky magnetoinduktivní
a elektroinduktivní (zkoušky elektromagnetické)..................................487*
13.4.1 Metody rozptylových toků (rozptylových polí)............................487
13.4.1.1 Rozptylový tok.....................................................487
13.4.1.2 Způsoby magnetizace polotovarů a výrobků při kontrole metodami rozptylových toků 489
13.4.1.3 Metoda magnetického prášku (metoda polévaci).......................490
13.4.1.4 Jiné způsoby indikací rozptylových toků............................491
13.4.2 Metoda vířivých proudů..................................................493
XII	OBSAH
13.4.3	Metody strukturoskopické...............................................493
13.4 Zkoušky ultrazvukem.........................................................494
13.4.1 Zdroje ultrazvuku......................................................497
13.4.2 Metody ultrazvukové defektoskopie......................................499
13.5 Zkoušky pronikavým zářením (zkoušky radiologické)...........................502
13.5.1 Charakteristika záření.................................................503
13.5.2 Interakce rentgenového a gama záření s látkou..........................506
13.5.3 Technika prozařování...................................................507
13.5.4 Hodnocení výsledků prozařováníl .......................................510
Literatura ke kapitole 13.....................................................511
REJSTŘÍK.............................................................................513
                
Detail
MARC
Field Ind Field content
1 kpm01408096
3 CZ PrNK
5 20180322113158.4
7 ta
8 040223s2003----xr a|||e|p||||001|0|cze||
20 ## $a 80-7204-283-1 $q (váz.) $z 978-80-7204-283-8
40 ## $a BOA001 $b cze $d ABA001 $d LID001
41 0# $a cze
72 #7 $a 620.1/.2 $x Nauka o materiálu $2 Konspekt $9 19
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
100 1# $a Ptáček, Luděk, $d 1935-2007 $7 jk01101639 $4 aut
245 10 $a Nauka o materiálu I. / $c Luděk Ptáček a kolektiv
250 ## $a 2., opr. a rozš. vyd.
260 ## $a Brno : $b CERM, $c 2003
300 ## $a xii, 516 s. : $b il. ; $c 25 cm
504 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
650 07 $a nauka o materiálu $2 czenas $7 ph138392
650 #7 $a materiálové inženýrství
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
901 $b 9788072042838 $f 2., opr. a rozš. vyd. $o 20040317
910 ## $a LID001 $b A 57931/1 $x kpm01408096
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link