Když do života vstoupí demence, aneb, Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí
Marcela Hauke a kolektiv

Dnes vráceno
knihy
Vydání 1.
Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017;
308 stran : barevné ilustrace, formuláře ; 22 cm
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

demence --- pacienti s demencí --- zdravotně-sociální péče --- zdravotně-sociální služby --- domácí péče

Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
PŘEDMLUVA	13
PODĚKOVÁNÍ	15
RECENZE	17
1	ÚVOD	23
2	DEMENCE Z POHLEDU GERIATRA	27
2.1	STANOVENÍ DIAGNÓZY	28
2.1.1	Anamnéza	28
2.1.2	Testy	30
2.1.3	Celkové klinické vyšetření pacienta
a další vyšetření včetně vyšetření laboratorního	31
2.2	STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH
ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBUJÍCÍCH DEMENCI	33
2.2.1	Alzheimerova nemoc	33
2.2.2	Vaskulární demence	34
2.2.3	Demence při Parkinsonově nemoci
a demence s Lewyho tělísky	35
2.2.4	Frontotemporální lobární degenerace	35
2.3	STRATEGIE P-PA-IA	36
2.4	JAKÉ METODY POUŽÍVÁME V PÉČI
O PACIENTY S DEMENCÍ	38
3	RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU DEMENCE	43
4	JAK POZNÁM DEMENCI	45
4.1	TYPY DEMENCÍ	46
4.2	ALZHEIMEROVA NEMOC	48
4.2.1	Porucha paměti	48
4.2.2	Mírná kognitivní porucha	51
4.2.3	Postupná ztráta mechanických dovedností	51
4.2.4	Ztráta orientace	52
4.2.5	Potíže v komunikaci	52
4.2.6	Změny osobnosti	53
4.2.7	Ztráta soběstačnosti	54
4.3	FÁZE DEMENCE	54
4.3.1	První fáze - mírná demence	54
4.3.2	Druhá fáze - rozvinutá demence	55
4.3.3	Třetí fáze - těžká demence	56
5	DEMENCE Ml VSTOUPILA	DO ŽIVOTA	57
5.1	DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ	61
5.2	PŘEDBĚŽNÉ PROHLÁŠENÍ	62
5.3	STRAVOVÁNÍ	63
6	KOMUNIKACE	67
6.1	ZVLÁŠTNOSTI KOMUNIKACE
U OSOB S DEMENCÍ	69
6.1.1	Jak se vyhnout bariérám při komunikaci?	69
6.1.2	Obecná pravidla komunikace	71
6.2	KOMUNIKACE V JEDNOTLIVÝCH
FÁZÍCH DEMENCE	75
6.2.1	Komunikace v první fázi demence	75
6.2.2	Komunikace ve druhé fázi demence	77
6.2.3	Komunikace ve třetí fázi demence	79
6.3	KOMUNIKACE S RODINOU	80
7	VALIDACE PODLE NAOMI	FEIL®	85
7.1	CÍLE A VALID ACNI PROCES	88
7.2	ČTYŘI FÁZE STÁDIA ZPRACOVÁNÍ	93
7.2.1	Fáze I - nedostatečná orientace, nešťastné rozpoložení 93
7.2.2	Fáze II - dezorientace v čase	94
7.2.3	Fáze III - opakující se pohyby	95
7.2.4	Fáze IV - vegetování	96
7.3
7.3.1
7.3.2
TECHNIKY VALIDACE® NAOMI FEIL
Verbální validační techniky Neverbální validační techniky
97
97
100
8	PORUCHY CHOVÁNÍ	103
8.1	NENAPLNĚNÉ POTŘEBY JAKO PŘÍČINA PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ	104
8.2	AGRESIVITA A AGITOVANOST	106
8.2.1	Možné příčiny agresivity	107
8.2.2	Co s tím má pracovník dělat?	109
8.3	PODEZÍRAVOST	111
8.3.1	Co s tím má pracovník dělat?	112
8.4	BLOUDĚNÍ	114
8.4.1	Možné příčiny bloudění	114
8.4.2	Co s tím má pracovník dělat?	115
8.5	HROMADĚNÍ VĚCÍ	116
8.5.1	Co s tím má pracovník dělat?	116
8.6	BLUDY A HALUCINACE	117
8.6.1	Co s tím má pracovník dělat?	118
8.7	POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÉHO CHOVÁNÍ	119
ZVLÁDÁNÍ DALŠÍCH PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ		121
9.1	ZAMYKÁNÍ OSOBY S DEMENCÍ	123
9.1.1	Právní pohled na problematiku zamykání klienta v jeho soukromí	124
9.1.2	Závěr ? problematice zamykání osoby s demencí v její domácnosti	126
9.2	OSOBA S DEMENCÍ ODMÍTÁ PÉČI	126
9.3	KLIENT JIŽ NESPADÁ DO CÍLOVÉ SKUPINY	129
9.4	HRANICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY	132
10	SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY	137
10.1	BARIÉRY SPOLUPRÁCE A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ 139
10.1.1	První mýtus - nemožnost předávat informace o klientovi
139
10.1.2	Druhý mýtus - nemožnost zjišťovat zdravotní stav	141
10.2	JAK NASTAVIT SPOLUPRÁCI?	142
10.3	DENNÍ STACIONÁŘ JAKO PARTNER
PRO SPOLUPRÁCI	145
10.4	SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI
PRACOVNÍKY NA OBCÍCH	145
10.4.1	V čem spočívá sociální práce na obcích?	146
10.4.2	Zvláštní příjemce důchodu	147
10.4.3	Komunitní plán - skutečná podpora, nebo formalita?	149
10.4.4	Právní pohled na problematiku sociální práce na obcích 151
10.4.5	Sociální šetření	152
10.4.6	Pracovní náplň sociálního pracovníka	153
10.4.7	Jak může zájemce získat informace o sociálních službách 154
10.4.8	Základní partneři pro v)rkon sociální práce na obcích	154
10.4.9	Kazuistiky	156
10.5	PŘÍPADOVÉ KONFERENCE	161
11	OCHRANA PRÁV OSOB S DEMENCÍ	165
11.1	ÚVOD DO OCHRANY PRÁV OSOB	165
11.2	ZÁKLADNÍ PRÁVA OSOB	167
11.3	KDE JE HRANICE DOBRÉ PÉČE
A ZACHOVÁNÍ PRÁV POSTIŽENÉ OSOBY?	168
11.4	KDY LZE JEDNAT PROTI VŮLI OSOBY	169
11.5	PODPŮRNÁ OPATŘENÍ	169
11.5.1	Nápomoc při rozhodování	170
11.5.2	Zastoupení členem domácnosti	171
11.5.3	Opatrovnictví	174
11.6	DETENCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH	188
11.7	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU	190
11.8	OBČANSKÝ PRŮKAZ A OMEZENÍ SVÉPRÁVNOSTI 192
11.9	ŘEŠENÍ PRAKTICKÝCH OTÁZEK V PRAXI	193
11.9.1	Odpovědnost za škodu 1	193
11.9.2	Odpovědnost za škodu 2	194
11.9.3	Dcera jedná v rozporu s potřebami klientky	195
11.9.4	Klient odmítá péči	197
11.9.5	Klient nemá náhled, žije v nedůstojných podmínkách 198
11.9.6	Ztráta občanského průkazu	199
11.9.7	Klient není schopen poskytnout souhlas
? předávání informací	199
12	INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ	201
12.1	DŮLEŽITÉ POJMY	202
12.1.1	Nepříznivá sociální situace, potřeby a zdroje	202
12.1.2	Kam pracovník může a nemůže	204
12.1.3	Cíle spolupráce	206
12.1.4	Hodnocení	209
12.2	PROCES PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
U KLIENTŮ S DEMENCÍ	211
12.2.1	Jednání se zájemcem o službu	214
12.2.2	Smlouva o poskytování sociální služby	215
12.2.3	Individuální plán	218
13	SYNDROM VYHOŘENÍ
V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH	221
13.1	CO VLASTNĚ JE SYNDROM VYHOŘENÍ	221
13.2	PROJEVY SYNDROMU VYHOŘENÍ	222
13.3	FÁZE SYNDROMU VYHOŘENÍ	223
13.4	PŘÍČINY SYNDROMU VYHOŘENÍ	224
13.4.1	Osobnost pracovníka a jeho vztah ke klientovi	224
13.4.2	Rizikové faktory v zaměstnání	226
13.5	JAK HOŘET, ALE NEVYHOŘET
ANEB PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ	228
13.5.1	Jedinečný svět klienta	228
13.5.2	Pomoc a kontrola	228
13.5.3	Životní styl pracovníka	230
13.5.4	Supervize	230
13.6	ZÁVĚR ? SYNDROMU VYHOŘENÍ	230
KAPITOLA NEJEN PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ		233
14.1	OBLAST FINANCÍ	234
14.1.1	Příspěvek na péči	235
14.1.2	Ošetřovně	240
14.1.3	Příspěvek na mobilitu	240
14.1.4	Příspěvek na zvláštní pomůcku	240
14.1.5	Příspěvek na pořízení motorového vozidla	241
14.1.6	Příspěvek na bydlení	241
14.1.7	Doplatek na bydlení	241
14.2	OBLAST BYDLENÍ	242
14.2.1	Stavební a další úpravy domácnosti	242
14.2.2	Bezpečí mimo domov	247
14.3	OBLAST PÉČE	248
14.4	PÉČE POSKYTOVANÁ OSOBAMI BLÍZKÝMI	
	V DOMÁCNOSTI	248
14.4.1	I pečující osoba potřebuje péči	250
14.4.2	Rizika péče při přetíženosti a vyčerpání	251
14.4.3	Co pomáhá v boji se stresem	252
14.4.4	Deset rad na pomoc těm, kteří pečují o pacienty	
	postižené Alzheimerovou chorobou či jinou demencí	253
14.4.5	Když nás blízký opustí navždy	254
14.5	POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB	
	PRO SENIORY	255
14.5.1	Registr poskytovatelů sociálních služeb	255
14.5.2	Terénní služby	255
14.5.3	Pobytové služby	257
14.5.4	Ambulantní služby	259
14.6	KDE ZÍSKÁM INFORMACE	
	O DOSTUPNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ	259
	14.7	JAK POSKYTOVAT PÉČI OSOBĚ S DEMENCÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ	259
	14.8	SAMOTNÁ PÉČE O PACIENTA S DEMENCÍ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ	261
	14.8.1	Hygiena	262
	14.8.2	Používání WC	263
	14.8.3	Inkontinence	264
	14.8.4	Stravování	265
	14.8.5	Léky	266
	14.9	KOMPENZAČNÍ POMŮCKY	266
	14.9.1	Výpůjčka zvláštní nebo kompenzační pomůcky	266
	14.9.2	Nej častěji využívané kompenzační pomůcky	267
	DŮLEŽITÉ ODKAZY		268
15	DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ		269
16	ZÁVĚR		279
17	PŘÍLOHY		281
	SEZNAM LITERATURY		299
	MEDAILONKY AUTOREK		305
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Údaje o názvu Když do života vstoupí demence, aneb, Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí /
Hlavní záhlaví - osobní jméno Hauke, Marcela, 1965-
Kód předmětové kategorie 364-1/-7 Druhy sociální pomoci a služeb
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma demence
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma pacienti s demencí
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zdravotně-sociální péče
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zdravotně-sociální služby
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma domácí péče
Rejstříkový termín - žánr/forma příručky
Údaje o vydání Vydání 1.
Nakladatel atd. Tábor : Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2017
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-906320-7-3 (vázáno) :
Fyzický popis 308 stran : barevné ilustrace, formuláře ; 22 cm
Poznámka o skryté bibliografii atd. Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpm01527232
3 CZ PrSKC
5 20171102080836.5
7 ta
8 170503s2017----xr ak||e|f||||000|0|cze||
15 ## $a cnb002895715
20 ## $a 978-80-906320-7-3 $q (vázáno) : $c Kč 349,00
40 ## $a OLA001 $b cze $e rda
72 #7 $a 364-1/-7 $x Druhy sociální pomoci a služeb $2 Konspekt $9 18
100 1# $a Hauke, Marcela, $d 1965- $7 ola2011646004 $4 aut
245 10 $a Když do života vstoupí demence, aneb, Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí / $c Marcela Hauke a kolektiv
246 30 $a Praktický průvodce péčí o osoby s demencí nejen v domácím prostředí /
250 ## $a Vydání 1.
264 #1 $a Tábor : $b Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, $c 2017
300 ## $a 308 stran : $b barevné ilustrace, formuláře ; $c 22 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
650 07 $a demence $2 czenas $7 ph119366
650 07 $a pacienti s demencí $2 czenas $7 ph139028
650 07 $a zdravotně-sociální péče $2 czenas $7 ph135125
650 07 $a zdravotně-sociální služby $2 czenas $7 ph127576
650 07 $a domácí péče $2 czenas $7 ph201876
655 #7 $a příručky $7 fd133209 $2 czenas
900 $a ABA001 $b 19
910 ## $a LID001 $b A 101861
Dokumenty ke stažení
Signatura: A 101861
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné